Voksenopplæring i et internasjonalt perspektiv

I internasjonal sammenheng snakkes det gjerne om Livslang (og livsbred) læring fra barnehage til høyere utdanning, og voksenopplæringen settes inn i en bredere kompetansepolitisk sammenheng.

Sentrale dokumenter og rapporter som berører og påvirker norsk politikk på området voksenopplæring/livslang læring er utarbeidet både i UNESCOs, OECDs og EUs regi.

Ressurshefte 2010: Internasjonale trender i utdanning

Realkompetansevurdering

Både nasjonalt og internasjonalt har realkompetansevurdering blitt et sentralt tema. Norge er blant de første landene i Europa som har lovfestet retten til realkompetansevurdering som kan gi voksne et avkortet opplæringsløp ved inntak til videregående opplæring og høyere utdanning.

Temanotat 2008: Om voksenopplæringen

EU/EØS

Dokumentasjonsordninger: Det europeiske kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring (EQF) er en felles europeisk referanseramme for utdanningskvalifikasjoner som ble etablert i 2008. EQF er et virkemiddel for å fremme, godkjenne og verdsette læringsutbytte fra ulike arenaer, fra arbeidsliv og fra utdanningssystemet. EQF inneholder åtte nivåer fra avsluttet grunnskoleopplæring og omfatter yrkesopplæring, høyere utdanning og voksenopplæring beskrevet ved individers kunnskaper, ferdigheter og kompetanse.

EQF er tenkt som et virkemiddel for å fremme, godkjenne og verdsette læringsutbytte fra ulike arenaer, fra arbeidsliv og fra utdanningssystemet. Rammeverket skal lette gjensidig anerkjennelse av utdanningskvalifikasjoner og på den måten fremme mobilitet i Europa.

Norge har gjennom deltakelse i det europeiske utdanningssamarbeidet vært med på å utvikle EQF

Temanotat 2/2008: Fra København til Bordeaux

EUs utdanningsprogram Erasmus +

Erasmus+ er det største programmet for utdanningssamarbeid som Norge deltar i.

Erasmus+ erstattet fra 2014 EUs program for livslang læring, og slår sammen EUs programmer for utdanning, ungdom og idrett. Målgruppen er både elever, lærlinger, studenter og lærere i hele utdanningssystemet – fra barnehage til høyere utdanning. Flere av de nye hovedtiltakene og programmene er rettet mot lærere i voksenopplæringen.

Strategiske partnerskap skal støtte faglig samarbeid mellom organisasjoner som jobber med voksenopplæring (videregående skoler, kommunal voksenopplæring, høyere utdanningsinstitusjoner, forskningsinstitusjoner, bedrifter, bransjeorganisasjoner, frivilligorganisasjoner, kulturinstitusjoner, veiledningsinstitusjoner, kommuner, fylkeskommuner og statlige organer).

Mobilitet der ansatte ved undervisnings- og opplæringsorganisasjoner knyttet til voksenopplæring gis mulighet til å undervise eller holde en trening ved en partnerorganisasjon eller ansatte ved undervisnings- og opplæringsorganisasjoner kan enten delta på et etterutdanningskurs i utlandet eller hospitere ved en annen europeisk voksenopplæringsinstitusjon.

Les mer hos Diku

OECD

PIAAC-undersøkelsen (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) ble lagt fram i 2013. PIAAC er den største internasjonale undersøkelsen om voksnes kompetanse noensinne.

Norge deltok og 5000 voksne er blitt intervjuet. Undersøkelsen viser at voksne i Norge har høy kompetanse. Den norske voksenbefolkningen har gode ferdigheter i lesing, skriving og problemløsning ved hjelp av IKT. Norge er ett av fire land som har høyere ferdighetsnivå enn gjennomsnittet i OECD på alle de tre områdene som er testet.

I følge undersøkelsen er Norge blant landene med høyest deltakelse i etter- og videreutdanning og det landet som best inkluderer gruppen med lavest ferdigheter i utdanning og opplæring.

Les mer om PIAAC-rapporten hos SSB

UNESCO

På den 6. internasjonale konferansen om voksenopplæring (CONFINTEA) i 2009 ble det utarbeidet en sluttrapport som legger føringer for UNESCOs arbeid med voksenopplæring fram til 2020. Utdanningsforbundet var representert i den norske delegasjonen og bidro sterkt til at sluttrapporten oppfordrer de nasjonale myndighetene til å utvikle helhetlige utdanningsplaner for livslang læring der opplæring av voksne må være en sentral del.

Education International (EI)

Education International er Utdanningsforbundets internasjonale paraplyorganisasjon. I EIs politiske grunndokument om utdanning (Building the Future through Quality Education) er det et kapittel med overskriften Fremming av utdanning for livet der betydningen av livslang læring innen fag- og yrkesopplæring og høyere utdanning vektlegges helt spesielt:

«Siden de utfordringene samfunnsborgere verden over står overfor vokser seg stadig større og mer komplekse, kan ikke utdanningen avsluttes når den obligatoriske utdanningen er avsluttet.Utdanningssystemer må legge til rette for livslang læring og gi muligheter til elever og studenter i alle aldre. Dette er av avgjørende betydning for voksne kvinner, siden kvinner har dratt mindre nytte av utdanning i tidligere generasjoner. Livslang læring fortjener spesiell oppmerksomhet innen fag og yrkesopplæringen og høyere utdanning. Disse sektorene gir nemlig ikke bare ferdigheter som trengs i forskjellige yrker. De sørger for kontinuerlig personlig utvikling, og gjør borgerne i stand til å ta tak i nye globale utfordringer.»

EI-Kongressen i 2008 vedtok en egen resolusjon om fengselsundervisning.

MOOC

MOOC – Massive Open Online Courses – er gratis kurs levert over internett ved hjelp av streamingvideo fra høyere utdanningsinstitusjoner og fra selskaper som samarbeider med slike institusjoner.

I prinsippet er eneste krav for å følge et slikt kurs at man har internett-tilgang.

I august 2013 nedsatte regjeringen et offentlig utvalg som skulle utrede hvilke muligheter og utfordringer som følger av framveksten av MOOCer - ett av de to hovedområdene som utvalget skal utrede, er området livslang læring/etter- og videreutdanning

Mer informasjon om utvalget og lenke til sluttrapporten