Slik jobber vi for voksenopplæringsfeltet

Dette jobber vi for på voksenopplæringsfeltet.

Både landsmøtet i 2012 og landsmøtet i 2015 fattet vedtak om voksenopplæring. I 2012 gjaldt vedtakene i førte rekke medlemsgruppens plass og synlighet i organisasjonen og det ble gjort vedtak om en rekke organisasjonsmessige tiltak som å arbeide for å etablere tillitsvalgte på voksenopplæringsplasser og regionale nettverk for voksenopplæringsområdet.

I 2015 vedtok landsmøtet politikkdokumentet Vi utdanner Norge som fastslår at Utdanningsforbundet skal arbeide for bedre rammevilkår og styrkede krav til kompetanse i voksenopplæringen.

Vi arbeider for:

  • Et best mulig undervisningstilbud for alle voksne som har rett til voksenopplæring samtidig som vi understreker at dagens rett til undervisning ikke favner bredt nok og argumenterer for den samfunnsmessige gevinsten ved utvidede rettigheter til opplæring for voksne.

  • En gjennomgang av voksenopplæringsfeltet for å sikre voksne et helhetlig opplæringstilbud med fleksibilitet og gode overganger mellom de ulike typene voksenopplæring som reguleres av forskjellige lovverk og institusjoner. Det er viktig at rettighetene blir tydelig definert slik at voksne får et likeverdig tilbud på tvers av kommune- og fylkesgrenser.

  • At elever i voksenopplæringen har rett til rådgivning og rett til kontaktlærer på linje med elever i ordinær undervisning.

  • Skjerpede kompetansekrav for de som skal undervise voksenopplæring. Det må utvikles nye etter- og videreutdanningstilbud for lærere innen voksenopplæring og norsk som andrespråk.

  • Bedre lønns- og arbeidsvilkår for våre medlemmer i voksenopplæringa. Det er viktig å understreke at lærere i voksenopplæringa er lærere, og Utdanningsforbundet arbeider for å knytte lønns- og arbeidsvilkårene i voksenopplæringa tett opp mot de ordningene som gjelder i ordinær grunnopplæring. I denne sammenhengen er det viktig å se spesielt på de områdene der voksenopplæring skiller seg fra grunnopplæringa, slik at vi kan arbeide for gode og smidige løsninger her.

  • At voksenopplæringen bruker tidsressurspott.

  • Å synliggjøre voksenopplæringsfeltet i vår egen organisasjon. Utdanningsforbundet må ha høy kompetanse på feltet og de spesifikke problemstillingene som ofte går igjen. For å få til det har vi ressurspersoner i sentralleddet, på fylkes- og lokalnivå og på den enkelte arbeidsplass. Vi må drive erfaringsutveksling, og det bør være enkelt å henvende seg til Utdanningsforbundet for råd og støtte.

  • Å styrke tillitsvalgtopplæringen på voksenopplæringsfeltet.

Nasjonalt nettverk for voksenopplæringen

Utdanningsforbundet har et eget nasjonalt nettverk for voksenopplæringen. Målet er å styrke og koordinere arbeidet med voksenopplæringen. Bente Haug, som er voksenopplæringens kontaktperson i sentralstyret, leder nettverket.

Les mer om nettverket her.

Utdanningsforbundet har nærmere 4000 medlemmer i voksenopplæringen – fordelt på i overkant av 300 arbeidsplasser. Sentralstyret har oppnevnt Bente Haug som kontaktperson for voksenopplæring i sentralstyret i perioden 2019-2023.