Ledersatsingen

Ledere skal oppleve sitt medlemskap i Utdanningsforbundet som attraktivt, både som ledere og arbeidstakere. Landsmøtet 2023 valgte å videreføre en satsing på ledermedlemmene i organisasjonen.

Utdanningsforbundet er den største fagforeningen for ledere i utdanningssektoren med om lag 9700 ledermedlemmer. At ledere og lærere er organisert sammen gir styrke til det profesjonsfaglige fellesskapet og økt legitimitet til Utdanningsforbundet som arbeidstaker- og profesjonsorganisasjon. Ledere skal oppleve sitt medlemskap i Utdanningsforbundet som attraktivt, både som arbeidstakere og som ledere. Vi vil videreføre satsingen på ledere, sikre god representasjon på alle nivå i organisasjonen og videreutvikle demokratiske og faglige arenaer for ledermedlemmer (Landsmøtevedtak 2023).

Utdanningsforbundet jobber for:

 • tilstrekkelig ledelsesressurs
 • flere støttefunksjoner for ledere
 • at krav om rapportering og dokumentasjon avgrenses til et minimum
 • at ledere må sikres god lønnsutvikling
 • at lederlønnen skal være høyere enn den lønnen leder ville hatt krav på i en fagstilling, og være høyere enn lønnen til dem man er satt til å lede
 • at nytilsatte ledere skal få tilbud om veiledning av erfarne ledere

Landsmøteperioden 2015-2019 vektla arbeidet med satsing på ledermedlemmer gjennom Lederoffensiven. Målsettingen var å bidra til at ledere oppfatter Utdanningsforbundet som det naturlige fagforeningsvalget. Dette arbeidet er siden videreført som en ledersatsing, og landsmøtet i 2023 valgte å fortsette ledersatsingen i den nye landsmøteperioden. Utdanningsforbundets ledelsespolitikk vektlegger bedre rammevilkår for ledelse, og at lederlønn skal samsvare med lederansvar, kompetanse og størrelse på virksomheten man leder.

Lederstemmen er en viktig del av profesjonens stemme.
Her finner du hele Utdanningsforbundets lederplattform.

Vi har en veileder for tillitsvalgte om ledermedlemmene i Utdanningsforbundet:
Ledermedlemmene i Utdanningsforbundet. Veileder for tillitsvalgte.

Vi har også laget noen egne profileringsartikler for ledere. Sjekk ut i nettbutikken her

Trenger du hjelp i arbeidet ditt som leder? Kontakt lederhjelpen.

Målsetting med ledersatsingen:

 • Ledersatsingen bidrar til at ledere oppfatter Utdanningsforbundet som det naturlige fagforeningsvalget.
 • Utdanningsforbundet er synlig utad som organisasjon også for ledere, og lederstemmen høres i ulike saker i offentlig debatt.
 • Ledere opplever medlemskapet i Utdanningsforbundet som attraktivt, og møter tillitsvalgte som har kompetanse til å ivareta dem både som arbeidstakere og som ledere. 
 • Medlemmer og tillitsvalgte har aksept og respekt for lederrollen. 
 • Godt partssamarbeid legger grunnlag for tillit mellom ledere, tillitsvalgte og medarbeidere på den enkelte arbeidsplass. 
 • Alle ledergrupper føler seg ivaretatt av forbundet.

Ledermedlemmer i Utdanningsforbundet skal oppleve sitt medlemskap som attraktivt, både som arbeidstakere og som ledere. Ledermedlemmer er sikret representasjon i alle råd, utvalg og fora, og Lederråd er vedtektsfestet på sentralt nivå og på fylkesnivå. Lokalt skal ledermedlemmer ivaretas blant annet gjennom Lederforum, som er møteplass for ledere og deres tillitsvalgte.

Lederstemmen er en viktig del av profesjonens stemme. Utdanningsforbundets lederplattform

En grunnleggende forutsetning for å være et attraktivt forbund for ledermedlemmer er at de opplever at organisasjonen har aksept og respekt for medlemmer som har en lederrolle, og at deres tillitsvalgte har kompetanse til å ivareta dem som arbeidstakere og profesjonsutøvere. Det er derfor utarbeidet en egen veileder som hjelp for tillitsvalgte med informasjon om ledermedlemmenes plass i organisasjonen, ulike tilbud til ledermedlemmer, møteplasser og tips til hvordan ledermedlemmene kan ivaretas på best mulig måte. 

Utdanningsforbundet vektlegger partssamarbeidet som en ressurs, og fellesskolering av ledere og tillitsvalgte er et viktig bidrag til felles forståelse av lov- og avtaleverk og til godt samarbeid på arbeidsplassen. Det tilbys i tillegg møteplasser, kurs og konferanser innrettet spesielt mot ledere, både lokalt, på fylkesnivå og på sentralt nivå.

Se kurstilbudet: Kurs og konferanser

Er du ny i lederstilling? Husk å registrere deg som leder via Min side.