Utdanningsforbundets lederplattform

Vi ledere har et særskilt ansvar for den faglige og pedagogiske ledelsen. Dette er kjernen i vårt lederoppdrag. Vi er tett på lærerne og kjernevirksomheten. Vår oppgave er både å støtte og stille krav til det faglige arbeidet. Vi skal veilede, utfordre og involvere. Bare gjennom det gjensidig forpliktende samarbeidet kan vi realisere den gode barnehagen og skolen for alle.

Utdanning former barn og unges liv, og gjennom det også morgendagens
samfunn. Mye står på spill. Derfor er det vår profesjonsplikt å anstrenge oss for
å gjøre godt arbeid.

Barnehagene og skolene blir best når de er lærende organisasjoner der pedagogene i kollegiet utfordrer hverandre i felles refleksjon og faglige diskusjoner. Vi samarbeider derfor tett med de tillitsvalgte om barnehagens og skolens kollektive læringsprosesser.

 

Lederstemmen er en viktig del av profesjonens stemme.

 

Som ledere står vi i et spenningsfelt mellom politisk styring og lokalt handlingsrom, hvor tolkning og tilpasning av barnehage- og skolepolitikk er en sentral lederoppgave. Vi har et særlig ansvar for å følge opp eksterne krav og samtidig sikre profesjonell yrkesutøvelse.

Vi tilhører lærerprofesjonen. Vårt samfunnsmandat er å fremme barnehagebarn, elever og studenters læring, utvikling og danning. Vi har kompetansen felles og vi deler oppdraget.
Vi har kunnskap, vilje og evne til å utøve ledelse i et arbeidsfellesskap av medarbeidere med ulik yrkes-, fag- og utdanningsbakgrunn. Vi står opp for vår kompetanse og understreker den nødvendige balansen mellom tillit og kontroll, handlingsrom og styring. Når vi opptrer som fellesskap og har faglig funderte begrunnelser, vinner vi også tillit.

Lederstemmen er en viktig del av profesjonens stemme. Vi tar et særlig ansvar for å synliggjøre lederperspektivet både innad i profesjonen og utad i samfunnet.