Tips til lokale forhandlinger

Mange av våre ledermedlemmer er ikke omfattet av de sentrale lønnsforhandlingene. De forhandler lønnen lokalt. Hvordan foregår disse forhandlingene?

For de fleste av våre ledermedlemmer i KS-området forhandles lønnen lokalt og gjennomføres på kommunalt nivå mellom forhandlingsdelegasjoner fra arbeidsgiver og Utdanningsforbundet. Det vil si at de er innplassert etter hovedtariffavtalens bestemmelser i kapittel 3.4.2 og 3.4.3. De sentrale partene er enige om at forhandlinger for kap. 3. bør gjennomføres mellom 1. mai og 1. oktober hvert år.

Her kan du lese hovedtariffavtalen i KS

Utdanningsforbundet har også medlemmer i kap. 5, hvor lønnsfastsettelsen i sin helhet skjer lokalt. Vi har også ledermedlemmer i kap. 4, disse omfattes av de sentrale forhandlingene. Følg med på de sentrale forhandlingene her:

Lønnsoppgjøret

Er du ikke ansatt i KS-området (kommuner og fylkeskommuner, utenom Oslo)? Les mer om de andre tariffområdene her:

Tariffavtaler

Vår overordnede lønnspolitikk for ledere ble vedtatt på landsmøtet i 2023, og kan leses i Vi utdanner Norge (s 30). Der heter det at:

Ledere i skole og barnehage har de senere år fått økt ansvar og rollen er blitt mer kompleks. Lederlønn skal samsvare med lederansvaret, kompetanse, størrelsen og kompleksiteten på den virksomheten man leder. Lederlønnen skal være høyere enn lønnen som leder ville hatt krav på i en fagstilling, inkludert faste og variable tillegg, og være høyere enn lønnen til dem man er satt til å lede.

Tips og råd til lokale forhandlinger

Ofte er det slik at den hovedtillitsvalgte er leder av vår forhandlingsdelegasjon. Det er viktig at våre ledermedlemmers interesser ivaretas her. Vi mener at dette gjøres best ved at ledermedlemmer også lar seg velge inn i delegasjonene.

Forhandlingene gjennomføres innenfor en økonomisk ramme som tar hensyn til kommuneøkonomien, kommunens, fylkeskommunens og virksomhetens totale økonomiske situasjon, herunder økonomi og krav til effektivitet, samt lønnsutviklingen i KS-området og andre sammenliknbare tariffområder.

Innenfor disse rammene er partene enige om at grunnlaget for forhandlingene er ett eller flere av følgende kriterier:

  • endret ansvarsområde
  • oppnådde resultater i forhold til virksomhetens mål
  • utøve lederskap
  • betydelige organisatoriske endringer
  • behov for å beholde kvalifisert arbeidskraft
  • kompetanse

I tillegg skal kommunen/fylkeskommunen ha en oppdatert lokal lønnspolitikk som utdyper disse kriteriene.

Slik kan du jobbe for best mulig lønnsutvikling

1. Gjør en vurdering av din egen arbeidssituasjon og kompetanse:

Er det gjort organisatoriske endringer som har medført at det stilles større krav til den det forhandles om lønnen til nå enn før? Har du kompetanse som er særlig nyttig for arbeidsgiver og som gjør deg attraktiv på arbeidsmarkedet?

Hvordan er de interne lønnsrelasjonene på arbeidsplassen, er det en naturlig relasjon mellom ledere på ulike nivå og mellom deg og den høyest lønnede du leder?

2. Se gjennom den lokale lønnspolitikken:

Er det kriterier her som du oppfyller og som kan bidra til å gi deg et godt lønnsoppgjør?

3. Ta kontakt med din tillitsvalgte:

For alle våre ledermedlemmer er dette den hovedtillitsvalgte (HTV).

Legg frem for HTV de kriteriene du har oppfylt, som du mener kan bidra til å gi deg en god lønnsutvikling. HTV vil bruke dette i lønnsforhandlingene med arbeidsgiver.

Les mer om tariffområdet KS

Siste om lønnsoppgjøret

Flere nyheter