Erstatning på grunn av ulovlig forbigåelse ved tilsetting

Helgeland tingrett avsa nylig en dom der arbeidssøker ble tilkjent erstatning fordi hun var blitt ulovlig forbigått ved en ansettelsesprosess.

Arbeidssøkeren ble bistått av Utdanningsforbundet og Advokatfirma Raugland ved advokatfullmektig Rikke Rosvold.

Dommen er viktig fordi retten slår fast at domstolen kan prøve om arbeidsgiver har gjort en saklig og forsvarlig vurdering av søkerens kvalifikasjoner. Retten slår også fast at domstolen kan overprøve arbeidsgivers vurdering av om søkeren er personlig egnet for stillingen.

For å vurdere om arbeidssøkeren hadde krav på erstatning, måtte retten ta stilling til de tre generelle vilkårene for erstatning: ansvarsgrunnlag, årsakssammenheng og økonomisk tap.

Ansvarsgrunnlag – håndteringen av ansettelsesprosessen var uaktsom

Arbeidssøkeren hadde søkt en stilling som pedagogisk leder i en barnehage. Kommunen hadde opprinnelig invitert henne til intervju, men ombestemte seg da de mente at hun var personlig uegnet for stillingen. Begrunnelsen var at hun tidligere hadde vært involvert i en arbeidskonflikt i barnehagen og at hun viste lite ydmykhet rundt egen rolle i konflikten.

Retten kom til at konflikten som kommunen viste til, ikke hadde hatt noe med arbeidssøkeren å gjøre. Vurderingen av egnetheten hennes var basert på rykter og uklare oppfatninger, noe som var klart usaklig. Ansettelsesutvalget hadde ikke førstehåndskunnskap eller dokumentasjon om konflikten, og det var alvorlig at søkeren ikke var blitt intervjuet og hadde fått anledning til å gi sin side av saken. Ansettelsesutvalget hadde brutt både utredningsplikten sin og kontradiksjonsprinsippet.

Samlet sett kom retten til at ansettelsesutvalgets vurdering av søkerens personlige egnethet var både usaklig og basert på utenforliggende hensyn. Det var begått flere alvorlige saksbehandlingsfeil. Håndteringen av ansettelsesprosessen var uaktsom, og vilkåret om ansvarsgrunnlag oppfylt.

Økonomisk tap

Fordi arbeidssøkeren ikke ble tilbudt jobben som pedagogisk leder, måtte hun stå i en dårligere betalt jobb frem til hun begynte som pedagogisk leder hos en annen arbeidsgiver. Vilkåret om økonomisk tap var derfor oppfylt.

Årsakssammenheng – arbeidssøkeren var personlig egnet og ville da ha fått stillingen

Retten kom til at det var årsakssammenheng mellom den usaklige og uaktsomme vurderingen av den arbeidssøkerens personlige egnethet, og det økonomiske tapet hennes.

Innledningsvis fastslo retten at den kunne overprøve arbeidsgivers vurdering av om søkeren var personlig egnet for stillingen og vurdere om hun ville ha fått stillingen hvis ansettelsesprosessen hadde vært aktsom.

Retten kom så til at arbeidssøkeren var personlig egnet for stillingen hun hadde søkt, og at hun ville ha fått den hvis ansettelsesprosessen hadde vært saklig og aktsom. Hun var godt personlig egnet for en stilling som pedagogisk leder, og var den eneste formelt kvalifiserte søkeren til stillingen. Kvalifikasjonsprinsippet innebærer at hun da skulle ha fått stillingen. Stillingen ble ikke lyst ut på nytt da søkeren ble vurdert som uaktuell.

Avslutning

Avgjørelsen tydeliggjør at arbeidsgiver må akseptere at domstolene gjør en grundig vurdering av om en ansettelsesprosess har gått riktig for seg. Hvis man som arbeidssøker lurer på om man kan ha gått glipp av en jobb på et usaklig og/eller uforsvarlig grunnlag, er det viktig at man tar kontakt med arbeidsgiver og ber om en begrunnelse. I offentlig sektor skal den best kvalifiserte søkeren ansettes.


Artikkelen stod på trykk i Utdanning nr. 2/2024

Ansettelse og midlertidig ansettelse
Arbeidsmiljøloven

Signert

Avbildet: Susanne Azevedo  Stirø
Susanne Azevedo Stirø

advokat hos Raugland Advokatene