Lærerrommet: Hva er krenking av barn og elever?

Hva vil det si å opptre krenkende overfor barn og elever? Og hvor går grensen mellom krenking og irettesettelse eller atferdsregulering i barnehagen og skolen?

Dette er temaet i denne episoden av Utdanningsforbundets podkast «Lærerrommet».

Hør den direkte her:

Episode 108: Hva er krenking av barn og elever?

Både opplæringsloven og barnehageloven understreker barns og elevers rett til et trygt og godt psykososialt miljø – uten krenkelser som mobbing, diskriminering, utestengning og trakassering. Og for både barnehagen og skolen er det lovfestet en skjerpet aktivitetsplikt ved mistanke om at en voksen utsetter barn eller elever for krenkelser.

Ifølge Elevundersøkelsen opplever 1.2 prosent av elevene fra 5. trinn og oppover at de er blitt mobbet av en ansatt på skolen to til tre ganger i måneden – eller oftere. Tilsvarende tall for yngre elever og barnehagebarn finnes ikke.

Dypdykk i gråsonene

Landets mobbeombud har hatt flere saker der barnehagebarn og elever mener seg krenket og mobbet av ansatte. Mange av handlingene er helt opplagte: Barnehagebarnet som ble tvunget til å spise maten til han kastet opp, eller den lille gutten som fikk kjeft av en ansatt fordi han tisset i buksa.

Men så er det alle disse situasjonene i gråsonen: For er det krenking å irettesette en elev som lager bråk og ødelegger for alle andre? Er det krenkende å sende en elev på gangen, eller bruke såkalt time out i barnehagen?

I denne episoden av lærerrommet dykker vi ned i flere av gråsonesituasjonene lærerne i både barnehagene og barneskolen står i omtrent daglig.

Tre engasjerte gjester

I Lærerrommet møter vi denne gangen tre engasjerte gjester som har jobbet mye med dette temaet. Fra venstre: Ingrid Grimsmo Jørgensen, Torill Petterson og Cathrine von Parat. Foto: Rikke Bjurstrøm

  • Ingrid Grimsmo Jørgensen har hovedfag i pedagogikk med fordypning i barn og unges psykiske helse. Hun er høyskolelektor ved høyskolen i Innlandet og har forsket mye på mobbing.
  • Cathrine von Porat er rektor ved Sjøskogen skole i Ås, der lærerkollegiet har jobbet mye med å skape et trygt og godt læringsmiljø for elevene. Hun har også en deltidsstilling som ressursleder i FIKS (forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen.)
  • Torill Petterson er utdannet barnehagelærer og jobber som ressurspedagog i Oddenskogen EQ-barnehage i Bærum.

Det avslørende kroppsspråket

De tre gjestene snakker blant annet om at bruken av «time out» i barnehagen og skolen ikke er forsvarlig, de drøfter den vanskelige balansen mellom hensynet til enkeltbarnet og fellesskapet – og de deler sine synspunkt om metoder som ignorering, streng stemme eller bagatellisering av barns og elevers følelser.

De svarer på spørsmål som:

– Hvor viktig er de voksnes kroppsspråk for barn og elevers opplevelse av utrygghet og krenking?
– Må alle ansatte i skolen og barnehagen like alle barn?
– Hva vet vi om barna som opplever seg krenket av voksne i skolen og barnehagen?
– Hvordan kan skolene og barnehagene jobbe for å unngå at barn og elever opplever seg krenket av lærere og andre voksne ansatte?

Podkasten for alle i utdanningssektoren

Lærerrommet går i dybden på ulike temaer innen utdanningsfeltet for å gi ny og oppdatert innsikt. Podkasten er for alle som jobber i – eller er opptatt av – barnehage og skole. På gjestelisten vår finner du blant annet forskere, lærere, elever, ledere og politikere. Abonner på Lærerrommet i din podkastkanal, den er helt gratis.

Her finner du alle de publiserte episodene av Lærerrommet.