Min første jobb som nyutdannet lærer

Denne brosjyren skal gi deg svar på en del av de vanligste spørsmålene du kanskje har som ny i læreryrket. Den gir i tillegg informasjon om hvilken rolle en fagforening har, og om hva Utdanningsforbundet arbeider for.

Velkommen til din første arbeidsplass som nyutdannet lærer! Du er motivert med nye ideer og
full av pågangsmot. Du har avsluttet en utdanning som gir deg et faglig og pedagogisk grunnlag og er nå rustet til å møte barn og unge i deres hverdag. Som Velkommen til din første arbeidsplass som nyutdannet lærer! Du er motivert med nye ideer og full av pågangsmot. Du har avsluttet en utdanning som gir deg et faglig og pedagogisk grunnlag og er nå rustet til å møte barn og unge i deres hverdag. Som lærer og voksen vil du være en rollemodell for elevene. Du har mye å bidra med, slik at du vil bli en ressurs i kollegiet og for skolen. Men som ny og fersk møter du kanskje med en porsjon usikkerhet – og med noen spørsmål. Det er helt naturlig.

Du har en viktig oppgave og rolle både i undervisningen, i samarbeidet med ledelsen og de andre tilsatte og i kontakten med elevenes foresatte. Læreryrket er både variert og morsomt – men også krevende. Skolen er en avgjørende del av oppvekstmiljøet og et verksted for barn og unges læring. Der kan de gjennom planlagte og varierte undervisnings- og læringsformer, tilegne seg kunnskap, omgangsformer og holdninger som kan bidra til individuell vekst og utvikle kollektivt ansvar. Læreren er en leder og må handle ut fra det – men demokratiske spilleregler skal stå sentralt. Læreren og skolen er på den måten med på å forme fremtiden for barn og unge.

Som medlem av en fagorganisasjon er du med i et fellesskap. Da står du også sterkere om det skulle oppstå problemer i arbeidsforholdet ditt. Du finner mer informasjon på Utdanningsforbundets nettsider, eller ved å kontakte den tillitsvalgte.

Lykke til i jobben!


Steffen Handal, leder – Terje Skyvulstad, nestleder –  Hege Valås, nestleder

Ny i jobben

Som nyutdannet lærer kan du forvente å få god oppfølging når du begynner å jobbe på den første arbeidsplassen din. Det har du krav på som arbeidstaker. Rektor har ansvar for å introdusere deg for rutiner og kolleger, og hvem som er verneombud og tillitsvalgt.

Vi vet at du som nyutdannet har mange spørsmål med hensyn til lønn og arbeidsvilkår. På mange av spørsmålene er det ofte ikke ett svar. Det henger blant annet sammen med at lønn og arbeidsvilkår ofte er avtalt i det som kalles tariffavtaler.  Disse avtalene varierer noe i innhold fra tariffområde til tariffområde. Men de fleste lærerne jobber i skoler i kommunal sektor dvs. at skolen drives av en kommune eller fylkeskommune. Vi vil derfor ta utgangspunkt i tariffavtalen for KS (omfatter alle kommuner unntatt Oslo) i denne brosyren.

Du finner mye nyttig informasjon på våre nettsider.

Vi har blant annet en nettside om:

 • tariffavtaler (lønn, arbeidstid mv.)
 • ferie, permisjoner
 • ansettelse og oppsigelse
 • yrkesskade og sykepenger
 • likestilling og diskriminering
 • personvern og barns rettigheter
 • yrkesskade og pensjon
 • og andre tema som er viktig i ditt arbeidsforhold

De som er medlem i Utdanningsforbundet, eller har tenkt å bli det, anbefaler vi å ta kontakt med enten Utdanningsforbundets tillitsvalgt på skolen, eller tillitsvalgte i lokallaget ditt (lenke til oversikt over lokallag). De kan gi deg mer informasjon og hjelpe deg.

Under finner du litt informasjon om det som kan være viktig å sette seg inn i før du begynner i din nye jobb og når du er helt ny.

Arbeidsavtale

Som arbeidstaker har du krav på en avtale ved ansettelse (jf. arbeidsmiljøloven). Det gjelder både ved kommunale og private arbeidsplasser. Arbeidsavtalen er en avtale mellom deg og din arbeidsgiver. Den kan inneholde bestemmelser som lønn, arbeidstid, ferie og pensjon. Du har rett til å få hjelp av en tillitsvalgt eller andre ved utarbeidelse og eventuelt endringer av arbeidsavtalen.

Ved ansettelse skal du kjenne til ansettelsesforholdet ditt, også om det er prøvetid. Den skal i tillegg si om stillingen er fast eller midlertidig, engasjement eller et vikariat. Er det prøvetid, skal du få vite hvor lang denne er. Det gjelder også mht. oppsigelsestid. Ved fast ansettelse er denne vanligvis tre måneder, mens den er én måned for et vikariat.

Arbeidstid

Hvordan timene er fordelt mellom undervisning og tid til å forberede seg er delvis bestemt i sentrale avtaler. I KS er dette bestemt i en avtale som heter SFS2213.

Lærerne i skolen skal ha en oversikt over arbeidstiden på skolen den enkelte dag. Oversikten over planen settes opp av rektor etter samtale med læreren. Hvis du er medlem av Utdanningsforbundet kan vår tillitsvalgte hjelpe deg.

Også andre tariffområder har sentrale avtaler om arbeidstid. De kan du finne her.

I tillegg kan man avtale deler av arbeidsplanen lokalt. Ta kontakt med vår tillitsvalgt på din nye arbeidsplass for å få greie på hvordan dette blir gjort på din nye arbeidsplass.

Lønn

Din lønn skal fastsettes ved ansettelse. Kompetanse og ansiennitet er viktig grunnlag for lønnen til lærere som ansettes i skolen. Det er du som har ansvar for å legge frem nødvendig dokumentasjon på dette. Det er anledning til å be om og avtale en høyere lønn ved tilsetting. Du kan lese mer i brosjyren «Lønn ved tilsetting» på våre nettsider.

På våre nettsider kan du finne mer informasjon om lønn i vår lønnskalkulator

Pensjon

Selv om du akkurat er ferdig utdannet, og kanskje er helt i begynnelsen av din yrkeskarriere håper vi du også følger med på dine pensjonsrettigheter. Disse er en del av dine lønns- og arbeidsvilkår.

For de aller fleste er folketrygden den viktigste delen av alderpensjonen. Denne er det Nav som har informasjon om. I tillegg har de aller fleste lærerne offentlig tjenestepensjon gjennom Statens pensjonskasse, KLP eller lignende pensjonskasser.

Når det gjelder de private skolene så har de noen ganger andre ordninger enn i de offentlige. Vi anbefaler at du spør om pensjon og tariffavtale på din nye arbeidsplass.

Du kan lese mer om pensjon på våre nettsider også.

Ferie og feriepenger

Lærerne følger elevenes skoleår. Undervisningspersonalet avvikler hele ferien (5 uker) sammenhengende med avslutning siste virkedag i juli måned. Når elevene har høst-, jule-, vinter- og påskeferie så er det arbeidsfri periode.

Lurer du på mer om ferie, kan du se på våre nettsider.

Den tillitsvalgte

Den tillitsvalgte er fagforeningens representant på arbeidsplassen. Hun skal ivareta medlemmenes behov der, og samtidig være kontaktledd til den hovedtillitsvalgte i kommunen/fylkeskommunen og til lokallaget i kommunen. Utdanningsforbundet har en tillitsvalgt på de fleste skoler. Er det ikke det, kan du ta kontakt med lokallaget i kommunen – eller fylkeslaget for ansatte i Oslo.

Rektor er arbeidsgivers representant og som regel din nærmeste overordnede. På store skoler kan det være en avdelingsleder som er nærmeste overordnede. Har du spørsmål om arbeidsforholdet ditt, er det naturlig å ta det opp med nærmeste overordnede eller den tillitsvalgte.

Hvor får jeg hjelp? Som nyansatt har du helt sikkert spørsmål om jobben din. Det er naturlig, samtidig er det viktig at du spør! Uavklarte spørsmål kan bli ryddet opp i, og du blir raskere trygg i jobben. Ta kontakt med rektor for spørsmål. Hvis du er medlem i Utdanningsforbundet kan du spørre vår tillitsvalgte på skolen du skal begynne å jobbe på, eller lokallaget i kommunen hvor arbeidsplassen din er.

Utdanningsforbundet

Med over 170.000 medlemmer er Utdanningsforbundet den største fagorganisasjonen for arbeidstakere i utdanningssystemet – og Norges tredje største fagorganisasjon.

Utdanningsforbundets viktigste oppgaver er å ivareta medlemmenes interesser i spørsmål om lønns- og arbeidsvilkår, og dessuten i profesjonsspørsmål og utdanningspolitiske saker. Vi er en synlig premissleverandør i utvikling av kunnskapssamfunnet og en viktig arena for dialog om kvalitet i utdanningen. Organisasjonen deltar aktivt i samfunnsdebatten og er talerør for viktige yrkesgrupper.

Det gir oss innflytelse og påvirkningskraft!

Utdanningsforbundet er medlem i hovedorganisasjonen Unio.

Utdanningsforbundet ønsker også å satse på et større engasjement blant medlemmene – spesielt de unge, og har en handlingsplan for ungpolitikk.

Klubben er Utdanningsforbundets møteplass på arbeidsplassen. Der kan du som medlem, være med å påvirke organisasjonens synspunkter og krav, både på arbeidsplassen og lokalt og sentralt. Der deltar du også i valg av tillitsvalgt. Din medlemsaktivitet vil bidra til å utvikle Utdanningsforbundet og legge premisser for organisasjonens slagkraft og styrke.

 • Medlemsbladet Utdanning har aktuelt stoff om utdanningspolitiske spørsmål, tariff m.m. Bladet har egen nettside utdanningsnytt.no. Vi utgir også fagtidsskriftene Bedre skole, Første steg og Yrke. Du kan velge å få gratis abonnement på ett av disse i tillegg til bladet Utdanning. Fagtidsskriftet Spesialpedagogikk, som er et abonnementsblad, utgis også av forbundet.
 • Utdanningsforbundet har gunstige medlemsforsikringer i Tryg Forsikring.
  I tillegg finnes flere andre medlemsfordeler.