Voksenopplæring og integrering

Et overordnet mål i regjeringens integreringspolitikk er at flere nyankomne skal få formelle kvalifikasjoner og utdanning slik at de kan komme raskere i arbeid og integreres i det norske samfunnet.

Bakgrunnen er lav yrkesdeltakelse blant innvandrere og at mange nyankomne mangler kompetanse som det norske arbeidslivet krever.

Satsingen på formell kompetanse følges opp i regjeringens integreringsløft, integreringsstrategien (2018) og i Granavolden-plattformen (2019).

I forslag til ny lov om integrering, som nylig var på offentlig høring, er mange tiltak rettet inn mot at flere nyankomne voksne skal få mulighet til å ta grunnutdanning, videregående opplæring og fagbrev som en del av introduksjonsordningen, slik at de står bedre rustet til dekke arbeidslivets behov og komme i varig arbeid. Regjeringen foreslår blant annet å innføre rett til kompetansekartlegging og karriereveiledning i tillegg til at introduksjonsprogrammet skal åpne for at de som trenger det får utvidet programtid til å fullføre videregående opplæring.

Utdanningsforbundet støtter regjeringens satsing på utdanning og kompetanse i integreringspolitikken. Gode norskferdigheter og formell kompetanse som kvalifiserer til å utøve et yrke eller ta utdanning på høyere nivå er viktig for å kunne delta i arbeidslivet og i det norske samfunnet.

Samtidig må det tas høyde for at det er et stort mangfold blant nyankomne innvandrere, og at det må legges bedre til rette for at de med ingen eller liten skolebakgrunn fra hjemlandet, analfabeter og personer med ulike lærevansker, ofte pga. traumer etter flukt fra krig og uro, får en opplæring som er tilpasset deres forutsetninger og som ruster dem til å ta aktiv del i samfunnet.

Til diskusjon

  1. Hvordan kan det tilrettelegges bedre for at nyankomne med svake forutsetninger for å lykkes i det norske skolesystemet får mulighet til å delta aktivt i samfunnet ut fra sine forutsetninger?
  2. Hva mener du er viktig for at flere voksne nyankomne innvandrere får en reell mulighet til å fullføre grunnskole og videregående opplæring?