Lærerutdanningenes arbeid med profesjonsutvikling

Lærerutdanningene har mange oppgaver. De skal blant annet utdanne studentene til å bli gode fremtidsrettede lærere, tilby etter- og videreutdanning, forske på relevante tema og bidra i videreutviklingen av profesjonen.

Molander og Terum (2008) trekker frem tre kjennetegn ved profesjoner og profesjonelt arbeid:

  1. at de bygger på et distinkt teoretisk og metodisk kunnskapsgrunnlag ervervet gjennom høyere utdanning
  2. at de har et handlingsrom for profesjonell skjønnsutøvelse
  3. at de har et spesielt ansvar gitt deres samfunnsmandat

Lærerutdanningenes bidrag knyttes særlig til punkt 1 og arbeidet med å videreutvikle det teoretiske og metodiske kunnskapsgrunnlaget for lærere i skole og barnehage. I rapporten Om lærerrollen står: 

«Lærerne i skole og barnehage jobber under komplekse forhold som vektlegger behovet for lærernes kunnskapsgrunnlag og at «handlingskapasiteten» til lærerne må styrkes.» 

Til diskusjon

  1. Hvordan kan ansatte/medlemmer hos oss bidra i arbeidet med å styrke lærernes kunnskapsgrunnlag?

  2. Hvordan kan ansatte/medlemmer hos oss bidra til at lærernes «handlingskapasitet» styrkes?

  3. Hvordan kan min institusjon bidra i arbeidet med profesjonsutvikling av lærere?

  4. Hvordan kan tillitsvalgte eller klubben jobbe med å stimulere til universitetets eller høyskolens arbeid med profesjonsutvikling i skole og barnehage?