Bedre kunnskapsgrunnlag for videregående opplæring?

Rapporten fra Lied-utvalget er et omfattende kunnskapsgrunnlag om videregående opplæring, og den bygger både på forskning, erfaring, nasjonale og internasjonale undersøkelser.

Samtidig påpeker utvalget at det på flere områder mangler forskning på videregående opplæring, og at mye av den forskningen som foreligger er på frafall. For eksempel ser vi av fordelingen av prosjektmidler fra Forskningsrådet i 2018 at kun 15 prosent av midlene gikk til forskning på videregående opplæring. Mens barnehage- og grunnskolestatistikken over tid har stadig blitt bedre, mer tilgjengelig og mer brukervennlig, er statistikkgrunnlaget for videregående opplæring preget av betydelige mangler og behov for forbedringer. Det er blant annet behov for bedre statistikk knyttet til lærerkompetanse, ressursbruk, elevtimer og andre sentrale forhold. Vi bør derfor synliggjøre enda sterkere behovet for langsiktig og systematisk forskning og statistikkutvikling i videregående opplæring.

Til diskusjon

  • Hvilke områder er det bruk for mer forskning på?
  • Hvordan kan vi legge til rette slik at forskning i større grad blir lest og diskutert?
  • Hvordan kan vi styrke samarbeidet mellom forskere, lærere og skoleledere i videregående opplæring?