Bare lærere er lærere - også i barnehagen

Utdanningsforbundet er i streik. Vi streiker for fremtidens skole og elevenes rett til en kvalifisert lærer. Det er stor lærermangel i Norge – en varslet krise som KS ikke tar på alvor. Krisen ser vi også i barnehagen.

Tallene fra Samordnet opptak viser en nedgang på søkere til barnehagelærerutdanningen på 25,6 prosent, sammenlignet med fjoråret. Det vil si at vi har mistet hver fjerde søker. Dette er sjokkerende tall! En god lærer gir en god start på utdanningsløpet, som nettopp starter i barnehagen.

Å lede personalet-, foreldre-, og barnegruppen er noe av det mest sentrale i barnehagen. I arbeidet bruker pedagogen sine teoretiske kunnskaper om lek, omsorg, utvikling, danning og skaper gode relasjoner.  Pedagogen observerer, analyserer og legger til rette for gode læringsprosesser, og støtter hvert enkelt barn som individ og i et demokratisk fellesskap. Hen må ha et ekstra blikk for de sårbare barna, og de som trenger det lille ekstra.

Barnas utdanning starter i barnehagen. Hva med de barna som ikke møter en pedagog? Hvem skal fange opp at Kari har foreldre som strever og trenger ekstra veiledning? Hvem skal fange opp at Ole har samspillsvansker og utfordringer med å delta i leken med de andre barna? Hvem skal sikre at Sigrid, som strever med overganger fra en aktivitet til en annen, får en best mulig overgang når hun begynner på skolen?

I rammeplan for barnehage står det at «barnehagelærere er den profesjonen som utdannes spesielt for å kunne ivareta barnehagens oppgaver». Ikke alle barnehagene i Nordland oppfyller pedagognormen.  

Barnehageloven slår fast at en barnehage skal ha pedagogisk personale og ledelse. Samme lov åpner for at kommunene kan gi barnehagene dispensasjon fra utdanningskravet til barnehagens bemanning. 

Vi i Utdanningsforbundet Nordland vet at det var 78 barnehager i Nordland (pr. 15.12.21) som hadde dispensasjon fra kravet. I tillegg står noen barnehager helt uten pedagoger – kan vi da kalle disse en barnehage?

Barna våre er det viktigste vi har, og vi undrer oss over at politikere og foreldre ikke tar inn over seg alvoret i disse tallene.

Har ikke alle barn i Nordland krav på det samme? Har ikke alle barn i Nordland krav på en kvalifisert lærer i barnehagen?

Bare lærere er lærere!

Alle barn og elever fortjener en kvalifisert lærer i barnehage og skole!Elisabeth Tobiassen
Karina Vertot
Inge Sneberg
Tor Moen