Lærerrollen og laget rundt barnet, eleven og studenten

På årsmøtets dag to var saken Lærerrollen og laget rundt barnet, eleven og studenten oppe. Det var mange delegater som delte fra sin virkelighet og hva de mener må på plass av endringer for at de skal oppleve å ivareta alle oppgavene på en god måte.

Både lærerrollen, rollen til andre instanser som PPT og lederrollen ble belyst.

Mange roller

Gina Solberg, lokallagsleder fra Trysil var på talerstolen og snakket om at lærere har mange oppgaver som gir en mange roller.

- I små kommuner må vi fylle mange roller. Jeg er veileder for de nyutdannede i vår kommune. Jeg spør alltid de nytilsatte: er det dette du så for deg at yrke skulle være? Svaret er alltid et rungende nei. Mine nye kollegaer trodde faget skulle ha en stor rolle, men det er møter med foreldre og andre samarbeidsinstanser og andre oppgaver som tar mye av tiden. Jeg mener det er et prekært behov for å sette rammer rundt lærerrollen og hva som andre yrkesgrupper må ta seg av, sa hun

Laget er for lite

Det var mange på talerstolen og beskrev at det mangler flere personer med ulik kompetanse i laget rundt barnet, eleven eller studenten. Ann Mathilde Jostad, nestleder i Østre-Toten, mente at dette i stor grad handler om kommuneøkonomi.

- Kommuneøkonomien setter grenser for laget. Vi burde hatt et fotball-lag rundt enkelte barn eller grupper av barn. Realiteten er mer at vi har et «sandvolleyball-lag», dersom vi er heldige. Det er mange barn med ulike behov som krever ressurser, og mange instanser som ikke er finansiert for å ivareta disse behovene. Vi opplever en PPT som ikke har nok ressurser til å bistå i direkte arbeid med barn, og vi ser dem på tverrfaglige møter hver 6. uke.  Det er for lite. Vi må også sørge for at andre yrkesgrupper kommer i tillegg til grunnbemanningen, sa hun fra talerstolen.

Lederrollen – kapteinen på barnehage og skolelaget

Kjell Erik Vingebakken, mangeårig rektor fra Østre Toten, foreslo fra talerstolen et utvalg som skal se på lederrollen anno 2023.

- Vi må ta utgangspunkt i hva som er lovverk og hva som er samfunnets krav til ledelse i dag. Vi er ikke organisatorisk rigget for det de endrede lovkravene gir oss. Mange steder har det skjedd lite eller ingenting på 20-25 år. Det er alvorlig. Vi må vise lederne våre at vi er den fagforeningen for ledere i utdanningssystemet som jeg vet at vi er. Denne saken må løftes til landsmøtet, men dersom saken ikke kommer opp der, mener jeg at Utdanningsforbundet Innlandet må opprette dette utvalget selv. Alle ledere må få tildelt ressurser og kompetanse til å kunne møte alle disse behovene som finnes i skolen og barnehagen i 2023, sa han.

Diskusjon om barn og unges psykiske helse

Janne Aasebø Johnsen fra Lillehammer mente at lærerens rolle også er å ivareta deres psykiske helse.

- Vi skal ivareta barn og unges psykiske helse. Det er ikke noe nytt at vi skal ivareta dette, alle elever har rett på et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Vi må gjøre det vi kan, og det er å skape inkluderende læringsmiljøer. Da jobber vi med den psykiske helsen.  Vi skal skape gode oppvekst- og opplæringsmiljøer. Vi møter hele barnet, som har med seg sin psykiske helse også på skolen. Jeg oppfordrer det nye fylkesstyret til å arrangere fagdager om dette. Vi er mange som er opptatt av dette, og vi trenger flere som må bidra. Jeg blir gjerne med på å løfte disse problemstillingene og snu alle steiner for at vi skal klare dette arbeidet, sa hun. Vi trenger å snakke om hva vi kan gjøre, hva vi skal gjøre og hva andre må gjøre, sa hun