Et eksempel til etterfølgelse

Kontaktperson barnehage Bente Kampesveen og fylkesstyremedlem Jill Johansen er godt fornøyd med at argumentasjonen til tillitsvalgte i Nord-Fron endte med en økt grunnbemanning i tre av kommunes barnehager. De mener viktigheten av å vise fram hverdagen ikke kan underkommuniseres.

Tillitsvalgte i Nord-Fron fikk gjennomslag for at grunnbemanningen måtte øke, etter en omfattende kartlegging som tydelig viste behovet for flere ansatte. Sektorsjefen i Nord-Fron har også uttalt til GD at «vi var ikke klar over omfanget før noen sa ifra». Bente Kampesveen mener at bemanningsnormen som er i barnehageloven ikke gir barnehagene den bemanningen som barnehagelærere mener er nødvendig.

- Bemanningsnormen er en minimumsnorm, og profesjonen selv har uttalt i flere år at de har ansvar for flere barn enn det som oppleves som forsvarlig. Men ansatte utover det som er lovpålagt koster som kjent penger. Samtidig viser arbeidet som tillitsvalgte i Nord-Fron har gjort at de som bestemmer kanskje ikke har nok kunnskap over den reelle situasjonen i barnehagene og dermed ikke har den kunnskapen som trengs for å foreta de riktige vurderingene, sier hun.

Et meget grundig arbeid

Hun er imponert over grundigheten til tillitsvalgte i Nord Fron.

- De ansatte har beskrevet arbeidshverdagen sin, fortalt hva som er utfordrende med dagens bemanningsnorm og gitt politikerne god innsikt og kunnskap i hva barnehage er. De har klart å få fram hva som kan være konsekvenser ved å ha såpass lav bemanning i barnehagene. Både for ivaretakelse av det enkelte barn, og ikke minst ivaretakelse av den enkelte arbeidstaker. Nord-Fron har lagt ned et betydelig arbeid, før kommunestyret vedtok å øke bemanninga i barnehagene. Det har vært politisk vilje til å søke å forstå hva utfordringene er. Det har vært et godt samarbeid mellom arbeidstakerorganisasjoner og arbeidsgiver, for å sørge for at politikerne skulle få riktig, og god nok innsikt i barnehagehverdagen. Dette har vært et omfattende arbeid som er imponerende, sier hun.

Jill Johansen er i likhet med Bente glad for at arbeidet har ført til bedre grunnbemanning.

- Det er veldig imponerende arbeid av Utdanningsforbundets tillitsvalgte. Det er ikke enkelt for en ny og fersk arbeidsplasstillitsvalgte å starte en slik prosess, men her ser vi viktigheten av å belyse de utfordringene som man står i til daglig, sier hun.

Hun håper at flere kommuner gjør som Nord-Fron, og at dette kan inspirere tillitsvalgte til å dokumentere egen praksis overfor lokalpolitikere.

- Saker som dette er veldig viktig. De må synliggjøres, både for andre tillitsvalgte, men også for arbeidsgivere og politikere. Kanskje kan dette bli «smittsomt»? At tillitsvalgte jobber sammen, også med andre fagforeninger og verneombud gjør at man står sterkere. At kommunestyret bestemte, etter forslag fra Utdanningsforbundet, å gjennomføre kartleggingen, er bevis på at politisk påvirkningsarbeid er virkningsfullt. Utdanningsforbundet er eksperten i midten, og da må vi hjelpe politikere, som ikke står i utfordringene og som oftest ikke kjenner livet i barnehagen, sier hun

Økt pedagogtetthet

Jill er enig med tillitsvalgt Bente Davidhaugen som etterlyser en bedre bemanningsnorm i barnehageloven, men mener at dette bør løses gjennom en økning av pedagogtettheten.

Bilde av Jill Johansen

- Jeg er enig med Davidhaugen at bemanningen må sikres bedre i barnehageloven, men jeg tenker den i hovedsak må sikres ved å øke pedagogtettheten. Dette betyr ikke at vi skal ha færre fagarbeidere og assistenter, men det er et uttalt politisk mål å sikre at minst 50 prosent av bemanningen skal være barnehagelærere, og det støtter jeg. Så må vi også kjempe videre for at norm for bemanning skal gjelde hele barnehagens åpningstid, sier hun.

Utdanningsforbundet Innlandet har ikke noe informasjon om andre kommuner som har gjort noe tilsvarende.

- Jeg kjenner ikke til flere kommuner som arbeider med det samme, men jeg vet at Eventyrskogen barnehage i Etnedal har høy pedagogtetthet, og har bevisst valgt å ansette barnehagelærere fremfor øvrig personell i ansettelsesprosesser, sier Jill.

Vi må si i fra på alle nivå

Både Bente og Jill mener at eksemplet fra Nord-Fron viser at det må jobbes på alle nivå i organisasjonen, og at vi må feire når vi får gjennomslag for argumentasjonen.

- Det som er hovedbudskapet, er at vi må si ifra på alle nivå i organisasjonen. Det er ikke gitt at politikere er klar over hvordan barnehagehverdagen er. Vi må fortelle historiene, både de gode og de mindre gode. Politikere kan inviteres til barnehagene slik at det får se hvordan det faktisk er. Vi er profesjonen, og hvem skal si ifra om ikke vi gjør det, sier Bente.

På barnehage.no

Sunniva Tungen er også intervjuet av barnehage.no. Den saken kan leses her (ekstern kobling)