Dette er god praksis for lekser

LEKSER:  Utdanningsforbundet mener at god leksepraksis oppnås best gjennom samarbeid mellom lærere, skoleledere, elever og foreldre.

Utdanningsforbundet ønsker ingen detaljstyring av leksene på den enkelte skole, og mener god leksepraksis kan oppnås gjennom særlig seks prinsipper.

Lekser er stadig til debatt i ulike fora. Utdanningsforbundet mener viktige prinsipper fra opplæringsloven og overordnet del av læreplanen må ligge til grunn i debatten om lekser.

Vi mener at lærerne og skolen har hovedansvaret for elevenes opplæring. Samtidig mener vi at god leksepraksis oppnås best gjennom samarbeid mellom lærere, skoleledere, elever og foreldre.

Utdanningsforbundet mener følgende seks hovedprinsipper bør ligge til grunn for dette samarbeidet:

Hovedprinsipper

  • Det må være helhet og sammenheng i opplæringen, og lærerne må ha en pedagogisk begrunnelse for å gi lekser
  • Læreren har ansvaret for at oppgaver som gis er tilpasset elevene og relevante for opplæringen
  • Det må være rom for kritisk refleksjon og diskusjon i lærerkollegiet om leksepraksis ved egen skole
  • Elevenes medvirkning i opplæringen er særlig viktig i diskusjoner om lekser
  • Et godt hjem-skole-samarbeid er viktig for å finne en god leksepraksis
  • I samarbeidet om leksepraksis må man ha dialog om tidsbruk og respekt for barn og unges fritid

Hovedansvaret

I tradisjon med disse hovedprinsippene mener Utdanningsforbundet at det er lærerne og skolen som har hovedansvaret for elevenes opplæring, og at opplæringen skal skje i samarbeid og forståelse med hjemmet.

Elevene skal også erfare at de blir lyttet til i skolehverdagen, at de har reell innflytelse, og at de kan påvirke det som angår dem. Dette gjelder også arbeid med fagene.

Lærerne må tenke over hva, hvordan og hvorfor elevene lærer, og hvordan de best mulig kan lede og støtte elevenes læring, utvikling og danning. Lærere som i fellesskap reflekterer over og vurderer planlegging og gjennomføring av undervisningen, utvikler en rikere forståelse av pedagogisk praksis.

Opplæringen skal gi utfordringer og fremme lærelyst, og oppgaver som gis må derfor være tilpasset elevene og være relevante for opplæringen.

I skolehverdagen

I praksis betyr dette at leksepraksisen ved den enkelte skole må være en del av den pågående pedagogiske debatten i lærerkollegiet. Her må det være rom for både kritisk refleksjon og diskusjon.

Både leksefri skole og bruk av hjemmelekser må ses i sammenheng med hvordan skolen ellers organiserer opplæringen.

Fordi lærerprofesjonen også har metodeansvaret når det gjelder opplæringen, er bruk av hjemmelekser en del av den pedagogiske verktøykassa.

Utdanningsforbundet mener at pålagt hjemmearbeid, lekser, må være pedagogisk begrunnet. Og leksene må også ligge på et nivå som gjør at eleven mestrer oppgavene uten hjelp.

Et godt hjem-skole-samarbeid er viktig for god leksepraksis, og leksene må tilpasses hverdagen elvene har. I samarbeidet om leksepraksis må man ha dialog om tidsbruk og respekt for barn og unges fritid.

Elevmedvirkning innebærer å ta innspill fra elevene på alvor, også når det gjelder lekser. Bruk av hjemmelekser skal motivere til lærelyst og heve kunnskapsnivået. Leksene skal med andre ord ikke virke demotiverende for elevens læring.

Her kan du høre på podkasten Lærerrommets episode om lekser