Planleggingstid under press – en undersøkelse blant barnehagelærere i Oslo kommune

Tid til forberedelser, refleksjon og faglig ajourføring er nødvendig for det pedagogiske arbeidet i barnehagen.

Last ned Planleggingstid under press – en undersøkelse blant barnehagelærere i Oslo kommune. Rapport 1/2024

En organisering av arbeidstiden som gir pedagogene reelt rom for forberedelser, refleksjon og faglig ajourføring, og som også gir rom til samarbeid for pedagoger og personale, er av avgjørende betydning for kvaliteten i barnas barnehagehverdag.

Samlet sett viser resultatene i denne medlemsundersøkelsen at vilkårene for barnehagelærernes planlegging av det pedagogiske arbeidet i barnehagen er under et økende press. Dette går ut over kvaliteten i barnehagen og rammer til syvende og sist de barna som går der.

Arbeidstidsavtalen i Oslo kommune

Arbeidstiden i barnehager innenfor tariffområdet Oslo kommune, blir regulert i Oslo kommunes overenskomst del C. I den er særbestemmelsen mellom Utdanningsforbundet og Oslo kommune nedfelt. Her blir blant annet barnehagelærernes rett til planlegging, for- og etterarbeid (planleggingstid) regulert.

I avtalens punkt 1.2 står det blant annet:

Den ordinære arbeidstid er 37,5 timer pr uke, hvorav 33,5 timer skal være bundet til institusjonen.
Inndeling av arbeidstiden fastsettes lokalt etter drøftinger med tillitsvalgte.

Bunden og ubunden tid

Arbeidstidsavtalen til barnehagelærere i Oslo kommune skiller mellom bunden og ubunden tid.

Avtalen har siden 1972 regulert arbeidstiden til barnehagelærere og pedagogiske ledere i Oslo kommune. Selve særavtaleteksten regulerer kun den bundne tiden. I og med at arbeidstiden samlet sett er 37,5 timer, er de resterende 4 timene avsatt til planlegging, for- og etterarbeid. Det betyr at barnehagelærere og pedagogiske ledere kan velge når de utfører sin planleggingstid og om de utfører den i eller utenfor barnehagen.

Denne arbeidstidsordningen skiller seg fra det store tariffområdet KS, som regulerer arbeidstiden i resten av de kommunale barnehagene i Norge. I KS’ tariffområde er all tid bundet innenfor 37,5 timers arbeidstid, og styrer har styringsrett over når og hvor planleggingstid skal utføres. Denne endringen kom etter en nemndskjennelse i 2011 og på tross av at barnehagelærerne ikke ønsket en slik en endring. Oslo kommune har i flere av de siste tariffoppgjørene krevd endringer lik KS sin arbeidstidsordning. Men Utdanningsforbundet har sammen med Fagforbundet motsatt seg en slik endring.

Tidligere undersøkelser om arbeidstid

Temaet arbeidstid i barnehagen er tidligere blitt belyst og dokumentert blant annet i flere undersøkelser og rapporter, sist med undersøkelsen Når plantid bare er en plan – rapport fra medlemsundersøkelse om arbeidstid i barnehage, som ble gjennomført blant barnehagelærere innen KS-området (Utdanningsforbundet, 3/2023). Tidligere undersøkelser er Tid til faglighet (Utdanningsforbundet, 2015), Undersøkelse av praktisering av SFS 2201 (Rambøll 2013) og «Tid til å være førskolelærer» (Respons 2013). Disse undersøkelsene og rapportene illustrerer situasjonen og forteller om realiteten slik den blir opplevd i barnehagene. Barnehagelærere beskriver en hverdag der for lav bemanning og mangel på vikarer fører til at de ikke får mulighet til å gjøre det faglige arbeidet på tilfredsstillende vis.

Denne rapporten presenterer resultater fra en spørreundersøkelse rettet mot barnehagelærere som er medlemmer i Utdanningsforbundet og som arbeider i en barnehage innen tariffområdet Oslo kommune. Formålet har vært å følge opp resultatene fra tidligere undersøkelser og sette søkelyset på hvordan avtalen fungerer i dag når det gjelder å utføre et profesjonelt og kvalitativt godt arbeid.

Les hele undersøkelsen Planleggingstid under press – en undersøkelse blant barnehagelærere i Oslo kommune. Rapport 1/2024

Innholdet i denne publikasjonen er forankret i Utdanningsforbundets politikk og verdigrunnlag, men er ikke behandlet i Utdanningsforbundets politisk ansvarlige organer før den blir offentliggjort.