Lærerstudenters forventninger til arbeidet som profesjonelle lærere i skolen

Lærerstudenter ser fram til yrkesstarten med forventning og spenning. De føler seg godt forberedt til å undervise, men mange er usikre på om de i tilstrekkelig grad er rustet for bredden og kompleksiteten i utfordringene de forventer å møte i skolen.

Les Lærerstudenters forventninger til arbeidet som profesjonelle lærere i skolen. Universitetet i Sørøst-Norge. Skriftserien nr. 105/2022

Denne rapporten gjør rede for resultatene fra en spørreskjemaundersøkelse blant lærerstudenter fra 2021. Undersøkelsen ble sendt til studenter i det første kullet i den nasjonale femårige integrerte masterutdanningen for grunnskolelærere som ble etablert i 2017. Rapporten er i hovedsak ført i pennen av Knut-Rune Olsen fra USN og Elise Wedde fra Utdanningsforbundet, og er den første rapporten fra STEP.

Resultatene fra undersøkelsen viser at:

  • Studentene ser fram til yrkesstarten med forventning og spenning og tror de vil trives som lærer.
  • Studentene føler seg godt forberedt til å undervise i fagene de har fordypning i fra utdanningen.
  • Mange av studentene i undersøkelsen føler seg lite forberedt til oppgaver som kontaktlærerrollen og samarbeid med foresatte, individuelle opplæringsplaner, samarbeid med hjelpetjenester, undervisning og tilrettelegging for elever med særskilte behov.
  • Studentene forventer at overgangen fra utdanning til arbeidet i skolen blir krevende, men gir samtidig uttrykk for å ha en offensiv og læringsorientert holdning til møtet med disse utfordringene.
  • Når det gjelder behov for tilrettelegging og læringsstøttende tiltak, peker studentene på samarbeid med erfarne kolleger, deltakelse i en kvalitetssikret veiledningsordning og at leder tar hensyn til at en er nyutdannet i tildeling av ansvar og arbeidsoppgaver som det viktigste.
  • 93 prosent av studentene ønsker å delta i en kvalitetssikret veiledningsordning slik det er beskrevet i Prinsipper og forpliktelser for veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere i barnehage og skole.
  • På spørsmål om hva studentene mener de vil kunne tilføre det profesjonelle fellesskapet i skolen, peker de først og fremst på entusiasme og glød for elevenes læring og skolemiljø og vilje til å stimulere til elevmedvirkning og demokratiforståelse.
  • Mange av studentene uttrykker at de primært oppfatter arbeidet med masteroppgaven som en ytterligere fordypning og spesialisering i fag.

Spørreundersøkelsen ble gjennomført som en del av arbeidet i prosjektet «Partnerskap for bærekraftig overgang fra femårig grunnskolelærerutdanning til profesjonell lærer», på engelsk «STEP» («Partnership for Sustainable Transition from Teacher Education to The Profession»). STEP-prosjektet består av forskere fra UiT-Norges arktiske universitet og Universitetet i Sørøst-Norge, og av partnere fra kommunesektorens interesseorganisasjon KS, Utdanningsforbundet og Pedagogstudentene.

Les mer: STEP: Partnerskap for bærekraftig overgang fra lærerutdanning til yrke

Les rapporten Lærerstudenters forventninger til arbeidet som profesjonelle lærere i skolen. Universitetet i Sørøst-Norge. Skriftserien nr. 105/2022
Resultater fra en spørreundersøkelse i regi av NFR-prosjektet STEP: Partnerskap for bærekraftig overgang fra lærerutdanning til yrke. Prosjektet utføres av forskere fra UiT-Norges arktiske universitet, Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og partnerne Utdanningsforbundet, Pedagogstudentene og KS.