Hurdalsplattformen i lys av Utdanningsforbundets politikk

13. oktober 2021, en måned etter valgdagen, la den påtroppende regjeringen Støre fram sin erklæring om hovedlinjene i politikken den vil føre de kommende fire årene – Hurdalsplattformen.

Les Vurdering av Hurdalsplattformen i lys av Utdanningsforbundets politikk. Ressurshefte 1/2022

Innledning

13. oktober 2021, en måned etter valgdagen, la den påtroppende regjeringen fram sin erklæring om hovedlinjene i politikken den vil føre de kommende fire årene. Den politiske plattformen har fått navnet Hurdalsplattformen.

Mindretallsregjering og Stortingets rolle

Etter sonderinger mellom Arbeiderpartiet (Ap), Senterpartiet (Sp) og Sosialistisk Venstreparti (SV), ble det klart at det ble Ap og Sp som sammen skulle utarbeide den politiske plattformen og danne en mindretallsregjering. Dette betyr at regjeringen må til Stortinget for å få flertall for sin politikk. En mindretallsregjering må forhandle om forslagene sine, og inngå kompromisser med andre partier.

Flere store saker kan bli endret og finne en mer samlende form gjennom Stortingets åpne behandling. Stortinget blir dermed en viktig arena for å utvikle politikk, ikke bare vedtak. For Utdanningsforbundet betyr dette at vårt påvirkningsarbeid inn mot partiene og representantene på Stortinget blir spesielt viktig i perioden.

Regjeringserklæringen

En tiltredelseserklæring, regjeringserklæring eller politisk plattform er ulike begreper for det som er en programtekst som skisserer hovedlinjene og hovedprioriteringene for perioden som valget gjelder for. En tiltredelseserklæring har stor betydning for en regjering og er et svært viktig styringsdokument. Det er erklæringen, ikke partiprogrammene, som viser hva som kan bli regjeringens politikk. Regjeringen vil bli vurdert opp mot målsettingene og prioriteringene i den politiske plattformen.

Målet med ressursheftet

Hensikten med dette ressursheftet er å identifisere og vurdere målsettingene i regjeringens politiske plattform opp mot Utdanningsforbundets politikk. Disse vurderingene kan og bør brukes som et utgangspunkt for tillitsvalgtes påvirkningsarbeid både lokalt, regionalt og sentralt. Ressursheftet har først en overordnet vurdering av plattformen, før de ulike politikkområdene blir gjennomgått med bakgrunn i Utdanningsforbundets politikk.

Politikkområdene som har fått hvert sitt kapittel i ressursheftet er barnehage, grunnskole (og skole generelt), videregående opplæring og fagskole, kompetanse og livslang læring, høyere utdanning og forskning, kommunal- og distriktspolitikk, arbeidsliv, utenriks, innvandring og integrering, likestilling og klima og miljø.

Les Vurdering av Hurdalsplattformen i lys av Utdanningsforbundets politikk. Ressurshefte 1/2022

Innholdet i denne publikasjonen er forankret i Utdanningsforbundets politikk og verdigrunnlag, men er ikke behandlet i Utdanningsforbundets politisk ansvarlige organer før den blir offentliggjort.