Bemanning i PP-tjenesten: Tilstrekkelig for å oppfylle tjenestens mandat?

Har de ansatte i støttesystemene tilstrekkelig med ressurser til sitt arbeid slik at barn, unge og voksne i utdanning kan få den hjelpen de har behov for?

Les Bemanning i PP-tjenesten: Tilstrekkelig for å oppfylle tjenestens mandat? Nordlandsforskning, rapport nr: 12/2022

PP-tjenesten har fått en stadig tydeligere plass i laget rundt barn, unge og voksne. Gjennom stortingsmeldingen Tett på – Tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO (Meld. St. 6 [2019-2020]) ble det iverksatt flere tiltak for å styrke tjenesten og dens rolle overfor sine målgrupper. Mest fremtredende har vært Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis, som har som formål å styrke den kommunale kompetansen for å kunne være en mer tilgjengelig støtte for barnehager og skoler. Det er grunn til å tro at satsningen vil få betydelig innvirkning for PP-tjenestens arbeid i kommuner og fylkeskommuner, ikke minst når det gjelder behovet for å styrke bemanningen.

Utdanningsforbundet har som mål at alle barn, unge og voksne får oppfylt retten til en god, likeverdig og inkluderende utdanning. Ansvaret for å nå et slikt mål er fordelt på flere instanser både nært på disse målgruppene i skoler og barnehager, og i støttesystemene. Blant tjenester i støttesystemet er PP-tjenesten en sentral bidragsyter. For at PP-tjenesten og andre tjenester skal kunne bidra på en mest mulig hensiktsmessig måte, må imidlertid kapasiteten i hver enkelt tjeneste være tilstrekkelig. Når det gjelder PP-tjenesten, har flere studier avdekket et gap mellom det tjenesten forventes å bidra med, og den kapasiteten ansatte i tjenesten selv erfarer å ha. Dette kommer blant annet frem i rapporten Inkluderende fellesskap for barn og unge fra Nordahl-utvalget, hvor oppmerksomheten særlig var på den systemrettede delen av PP-tjenestens ansvarsområde.

Rapporten fra Nordlandsforskning er basert på en studie av bemanning i og organisering av PP-tjenesten som Nordlandsforskning har gjennomført på oppdrag for Utdanningsforbundet. For Utdanningsforbundet har det vært viktig å få frem om ansatte i støttesystemene har tilstrekkelig med ressurser til sitt arbeid slik at barn, unge og voksne i utdanning kan få den hjelpen de har behov for. Denne rapporten bidrar til nærmere innsikt i dette feltet.

Les også Les også Bemanning i og organisering av PP-tjenesten – en studie fra Nordlandsforskning. Faktaark 2023:1