Lærerutdanningene – søkere og uteksaminerte kandidater 2021 (midlertidige tall)

I dette faktaarket ser vi på hvor mange som har søkt opptak til de ulike lærerutdanningene, antallet planlagte studieplasser, antallet studenter som blir tilbudt studieplass i hovedopptaket samt hvor mange som er uteksaminert fra lærerutdanningsstudiene.

Last ned Lærerutdanningene – søkere og uteksaminerte kandidater 2021 (midlertidige tall). Faktaark 7:2021

Søkere til og uteksaminerte kandidater fra lærerutdanningene – midlertidige tall per 4. november 2021

I 2021 har 154 088 personer søkt opptak til universiteter og høyskoler gjennom Samordna opptak. Dette er en økning på 2,2 prosent fra 2020.  på ulike lærerutdanningsstudier i 2021 mot 12 974 førstevalgsøkere i fjor. Dette er en nedgang i antallet førstevalgsøkere på 4,3 prosent.

 

Tallet viser antallet førstevalgsøkere og er hentet fra Samordna Opptak. Tallet inkluderer ikke opptak til PPU og PPU-Y. Universitetene og høyskolene gjennomfører selv opptak til PPU og PPU-Y.

I dette faktaarket ser vi på hvor mange som har søkt opptak til grunnskolelærerutdanning for 1.–7. trinn (GLU 1–7 og GLU samisk 1–7) og 5.–10. trinn (GLU 5–10 og GLU samisk 5–10), lektorutdanning for 8.–13. trinn (Lektor), barnehagelærerutdanning (BLU og BLU samisk), praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPU-Y), faglærerutdanning for 1.–10. trinn (FAL), lærerutdanning for praktiske og estetiske fag for 1.–13. trinn (LUPE) og yrkesfaglærerutdanning for 8.–13. trinn (YFL). Vi ser også på hvordan utviklingen har vært for disse utdanningene de siste fire årene.

I tillegg presenterer vi antallet studieplasser som Kunnskapsdepartementet (KD) tildeler universitet og høyskoler (planlagte studieplasser), antallet studenter som blir tilbudt studieplass i hovedopptaket samt hvor mange som er uteksaminert fra lærerutdanningsstudiene.

Tallene fra Samordna opptak (SO) viser at alle lærerutdannings kategorier har en nedgang i antallet søkere fra 2021. Den største tilbakegangen finner vi på GLU 5–10 med 12,9 prosent. Likevel har 121 flere studenter fått tilbud om studieplass på en lærerutdanning i 2021 enn i 2020.

Planlagte studieplasser

KD tildeler årlig studieplasser til institusjonene i statsbudsjettet. Disse er grunnlaget for det antallet studieplasser som den enkelte institusjonen tilbyr.

Tabell 1. Planlagte studieplasser (kilde SO)

Utdanninger 2016 2017 2018 2019 2020 2021
GLU 1.–7. trinn 1557 1503 1450 1537 1537 1539
GLU 5.–10. trinn 1429 1445 1613 1675 1634 1642
Sum grunnskolelærere 2986 2948 3063 3212 3171 3181
BLU 2458 2604 2531 2680 2690 2864
Faglærerutdanning* 567 527 512 599 624 607
LUPE 1.–13. trinn           40
Lektor 8.–13. trinn 977 1006 1093 1203 1187 1305
Lærer annet     120 155 120 125
I alt 6988 7085 7218 7849 7792 8122

* I kategorien faglærerutdanning inngår 3-årig yrkesfaglærerutdanning og 3-årig faglærerutdanning.

Tabell 1 viser at det totale antallet planlagte studieplasser ved lærerutdanningene har økt med 330 fra 2020. I 2021 er antallet planlagte studieplasser også det høyeste de siste fem årene. Ved BLU er det en økning på 174 studieplasser, noe som utgjør 6,5 prosent. Utdanningstypen Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1–13 (LUPE 1–13) er ny i 2021 og er tildelt 40 studieplasser. Utdanningen vil gradvis erstatte Faglærerutdanningen i praktiske og estetiske fag (FAL). Lektorutdanning er tildelt 118 flere studieplasser enn i 2020. For GLU er antallet studieplasser omtrent det samme i 2020 og 2021.

Tilbud om opptak

Fra 2016 har KD skjerpet kravene for opptak til GLU 1–7, GLU 5–10 og lektorutdanningen. I perioden 2017–2020 er det en økning i antallet kvalifiserte søkere til lærerutdanningene. I 2021 er det en nedgang i antallet søkere til lærerutdanningene med 4,3 prosent. For GLU 1–7 utgjør dette en nedgang på 8,9 prosent, for GLU 5–10 en nedgang på 12,9 prosent. For lektorutdanningene utgjør nedgangen 7,3 prosent. Det er jevnt over stor forskjell på antall søkere per studieplass i de store byene sammenliknet med studiestedene i distriktene.

Tabell 2. Tilbud om studieplass ved en lærerutdanning ved hovedopptaket (kilde SO)

Utdanninger

2017

2018

2019

2020

2021

Prosent

BLU

4076

4378

4543

4957

4928

 -0,6%

GLU 1.–7. trinn

1681

1877

1968

1960

1889

 -3,6%

GLU 5.–10. trinn

2007

2324

2218

2109

1795

 -14,9 %

Lektor 8.–13. trinn

1819

1931

1986

1923

1840

 -4,3 %

Faglærerutdanningene*

632

692

662

792

780

-1,5 %

LUPE 1.–10. trinn

 

 

 

 

221

Nytt tilbud

Til sammen

10215

11202

11377

11741

11862

-3,5%

* I kategorien faglærerutdanning inngår 3-årig yrkesfaglærerutdanning og 3-årig faglærerutdanning.

Tabell 1 og tabell 2 viser at antallet personer som er tilbudt studieplass har økt i hele perioden 2016–2021 og er høyere enn antallet planlagte studieplasser. Dette skyldes institusjonenes erfaringer med at søkere takker nei til studieplassen eller ikke møter opp til studiet de har takket ja til. Institusjoner velger da å gi tilbud om studieplass til et høyere antall studenter enn det antallet studieplasser den har fått tildelt av KD.

Barnehagelærerutdanningen

Det totale antallet søkere til BLU som er tilbudt studieplass synker med 29 personer fra 2020 til 2021, fra 4957 til 4928 plasser.

Grunnskolelærerutdanning for 1.–7. trinn og 5.–10. trinn

Til GLU 1–7 er det i 2021 gitt tilbud om 71 færre studieplasser enn i 2020. Dette er en nedgang på 3,6 prosent. På GLU 5–10 ble det i 2021 gitt 314 færre tilbud om studieplass enn i 2020. Totalt utgjør dette en nedgang på 385 tilbud om studieplass for grunnskolelærerutdanningene, og utgjør en nedgang på 9,5 prosent.

Lektorutdanning for 8.–13. trinn

I 2021 fikk 83 færre søkere enn i 2020 tilbud om studieplass ved en lektorutdanning. Dette gir en nedgang i antallet tilbud om studieplass på 4,3 prosent.

Faglærerutdanningene

På yrkesfaglærer- og faglærerutdanningene ble det i 2021 sendt tilbud om studieplass til 12 færre søkere enn i 2020. Dette utgjør en nedgang i antallet søkere på 1,5 prosent.

Oppmøtte til lærerutdanningene

Tall for møtte til lærerutdanningene er per 4. november 2021 ikke fullstendige. Nytt faktaark med fullstendige tall vil bli publisert i våren 2022.
Uteksaminerte lærere fra universiteter og høyskoler

Tabell 3 viser at omtrent 4860 nyutdannede lærere ble uteksaminert fra lærerutdanningene i 2021.

Tabell 3. Antallet personer som har gjennomført og bestått lærerutdanning i perioden 2016–2021 (kilde DBH)

Utdanninger

2016

2017

2018**

2019

2020

2021

GLU 1.–7. trinn

812

858

820

910

870

115

GLU 5.–10. trinn

849

906

920

945

1020

180

Grunnskolelærere

1704

1807

1745

1855

1890

295

BLU

1792

1807

1905

1910

1960

2140

Lektor 8.–13. trinn

309

298

330

420

420

515

PPU

1513

1585

1945

2020

1680

1235

PPU-Y

211

312

405

370

410

295

Faglærerutdanning

109

142

125

280

320

215

Yrkesfaglærerutdanning

118

162

160

150

200

165

Sum

5358

6113

6615

7005

6880

4860

** Etter at ny personvernlov, GDPR, trådte i kraft fra mai 2018 er alle tall i DBH avrundet til nærmeste fem. Dette betyr at antallet studenter som har takket ja til studieplass og antallet uteksaminerte lærere er mer omtrentlige enn i tidligere års faktaark.

Grunnskolelærerutdanning for trinn 1.–7. og 5.–10.

Femårig integrert masterutdanning for GLU 1.–7. og GLU 5.–10. startet opp i 2017. I forbindelse med overgangen mellom fire- og femårig grunnskolelærerutdanning, uteksamineres få studenter våren 2021. Nedgangen er ventet og skyldes at første kull blir uteksaminert våren 2022.

For opptakene fra og med 2010 ble det tildelt flere studieplasser til grunnskolelærerutdanningene enn det som ble tildelt allmennlærerutdanningen. Dermed øker antallet uteksaminerte grunnskolelærere jevnt.

Barnehagelærerutdanningen

Antallet personer som uteksamineres som barnehagelærer har økt i perioden 2016–2021 selv om antallet studieplasser KD tildeler institusjonene er omtrent like mange i hele perioden.

Lektorutdanningen for trinn 8.–13. og praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Lektorutdanningen har hatt en jevn økning i antallet uteksaminerte kandidater i perioden 2016–2021. Dette skyldes at institusjonene er tildelt flere studieplasser, at flere institusjoner har etablert lektorutdanning og at institusjonene har tatt opp flere studenter i perioden.

Antallet kandidater uteksaminert fra PPU økte i perioden 2016–2019. Dette skyldes blant annet ekstraordinære midler til PPU. I 2020 tok de ekstraordinære midlene slutt og det ble uteksaminert færre kandidater i 2020 og 2021.


Yrkesfaglærerutdanningen (YFL) og praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPU-Y)

Antallet uteksaminerte kandidater fra YFL og PPU-Y har variert i hele perioden 2016–2021. Dette skyldes at flere institusjoner ikke tar opp studenter til utdanningen årlig, men etter behov i kommuner og fylkeskommuner.

Utdanningsforbundet mener

  • God rekruttering til lærerutdanning og læreryrket er helt vesentlig for kvalitet i opplæringen. Lærerutdanningene må tiltrekke seg motiverte,
    dyktige og kunnskapssøkende studenter.
  • Det er for få søkere til lærerutdanningene i hele landet. For lav søkning til grunnskolelærerutdanningene og yrkesfaglærerutdanningene er bekymringsfullt.
  • Rekruttering henger tett sammen med lønns- og arbeidsvilkår. Lønns- og arbeidsvilkår må forbedres for å gjøre læreryrket mer attraktivt, slik at flere søker seg til lærerutdanningene, fullfører utdanningene og blir i læreryrket.

Kilder

Samordna opptak (SO): Søk opptak til utdanning i Norge – Samordna opptak

Database for statistikk om høyere utdanning – DBH: dbh.hkdir.no

Utdanningsforbundets politikk: Vi utdanner Norge 2020–2023

Utdanningsforbundets politikk om lærerutdanning: Framtidsrettet lærerutdanning

Innholdet i denne publikasjonen er forankret i Utdanningsforbundets politikk og verdigrunnlag, men er ikke behandlet i Utdanningsforbundets politisk ansvarlige organer før den blir offentliggjort.