Fagfornyinga – profesjonsutvikling og partsamarbeid. Artikkelhefte med særtrykk av artiklar i Bedre Skole 4/2020

Fagfornyinga – fornyinga av Kunnskapsløftet – har store ambisjonar for elevane si læring, danning, utvikling og medverknad. Fagfornyinga skal også bidra til motivasjon, meistring og lærelyst.

Last ned Fagfornyinga – profesjonsutvikling og partsamarbeid. Artikkelhefte med særtrykk av artiklar i Bedre Skole 4/2020

Fagfornyinga inneber krevjande, men også spennande utfordringar for lærarar, tillitsvalde og leiarar i skulen. Fagfornyinga legg til grunn nye prinsipp for opplæringa med ny overordna del, nytt kompetanseomgrep, djupnelæring, tre tverrfaglege tema, ny innretning på kompetansemåla og verdiløft i alle fag.

Som eit av fleire tiltak for å støtte medlemmar og tillitsvalde i utviklingsarbeidet om nye læreplanar, har Utdanningsforbundet og Bedre Skole samarbeidd om å presentere fagartiklar som drøftar sentrale sider ved fagfornyinga. Denne publikasjonen er eit særtrykk av artiklar i Bedre Skole 4/2020. Artiklane er skrive av anerkjente utdanningsforskararar og sentrale aktørar i utdanningssystemet.

Vi vonar at artiklane vert til nytte og inspirasjon som grunnlag for diskusjon og refleksjon i det lokale arbeidet i skulen; i lærarkollegium, på klubbmøter og i andre samanhengar. Det er også utarbeidd eit diskusjonshefte med eit kortare samandrag av artiklane og nokre forslag til diskusjonsspørsmål. Du finn diskusjonsheftet Fagfornyinga – profesjonsutvikling og partsamarbeid. Diskusjonssamling og samandrag av artiklar frå Bedre Skole 4/2020 her.

Utdanningsforbundet ønskjer å sikre at fagfornyinga vert iverksett nedanfrå og innanfrå – i profesjonsfellesskapet og i undervisninga der læraren møter klassen og enkelteleven. Medråderett og godt partssamarbeid på skulane er ein viktig føresetnad for å sikre at profesjonsfellesskapet medverkar i det faglege og pedagogiske utviklingsarbeidet på arbeidsplassen.

Les mer om Fagfornyinga.