Statistikk og analyse av utviklingstrekk i barnehagen og grunnopplæringen

Utdanningsforbundets påvirkningsarbeid foran kommune- og fylkestingsvalget er hele organisasjonens ansvar. Vi er på vårt beste når hele organisasjonen trekker i fellesskap.

Last ned Statistikk og analyse av utviklingstrekk i barnehagen og grunnopplæringen – grunnlagsmateriale for tillitsvalgtes arbeid med Valg 2019. Ressurshefte 4/2019

Hovedlinjer i valgarbeidet

Sentralstyret har vedtatt hovedlinjene for Utdanningsforbundets valgarbeid foran kommune- og fylkestingsvalget i 2019. Det er pekt ut noen enkeltsaker som hele organisasjonen bør jobbe med – selv om dette er et lokalvalg. Lokallagene kan likevel jobbe med egne, lokale saker som er mer aktuelle for dem om ønskelig. Hovedtemaene for valgkamparbeidet er:

  • Lærertetthet i barnehagen og skolen. Nå skal normene implementeres i kommunene, vi må jobbe for at Stortingets vedtak følges opp lokalt. I tillegg må vi sette søkelyset på oppfølgingen av bemanningsnormen.
  • Barnehagebarna og elevenes rett til kvalifiserte lærere. Også dette temaet var sentralt i forrige valgkamp – og er fortsatt viktig. Politisk påvirkningsarbeid er preget av langsiktig arbeid og grundig argumentasjon, underbygget med solid faktagrunnlag.

Valgsidene på Utdanningsforbundets nettsider inneholder derfor både omtale av enkelttemaer og statistikk til bruk for å underbygge argumentasjon.

Om ressursheftet

Dette ressursheftet er en del av det samlede valgkampmateriellet. Her blir det presentert noen sentrale indikatorer for utviklingen innenfor barnehage og skole. De nasjonale utviklingstrekkene som blir vist i ressursheftet, kan danne grunnlag for utvikling av lokale saker. Tallgrunnlaget og forklaringene er i all hovedsak hentet fra ulike kilder publisert av Utdanningsdirektoratet. Dette er blant annet Utdanningsspeilet 2018 og ulike statistikknotater om enkelttemaer som direktoratet publiserer.

Last ned Statistikk og analyse av utviklingstrekk i barnehagen og grunnopplæringen – grunnlagsmateriale for tillitsvalgtes arbeid med Valg 2019. Ressurshefte 4/2019

Innholdet i denne publikasjonen er forankret i Utdanningsforbundets politikk og verdigrunnlag, men er ikke behandlet i Utdanningsforbundets politisk ansvarlige organer før den blir offentliggjort.