Høring av NOU 2022: 16 En folkehøgskole for alle

Utdanningsforbundet mener generelt at alle former for utdanning, inkludert folkehøgskoler, bør ha god kvalitet og være tilgjengelig for alle som ønsker seg et år på en folkehøgskole.

For Utdanningsforbundet representerer Folkehøgskolen en viktig arena for å fremme kunnskap og dannelse som bidrar til å videreutvikle velferdsstaten og samfunnets felles verdier hvor elever kan utvikle seg som enkeltindivid og innenfor et sosialt fellesskap. Elevmedvirkning, helhetlig læring og et inkluderende felleskap er viktig for Utdanningsforbundet. Folkehøgskolen er en viktig aktør som skal legge til rette for et mangfold av meninger og utvikling av evnen til mellommenneskelige relasjoner. Toleranse og forståelse for andres meninger er viktig, særlig i en omskiftelig og usikker tid, der krig og politisk ustabilitet preger nyhetsbilde. Utvalgets beskrivelse av folkehøgskolens posisjon i utdanningssystemet og målsettingen om å fremme mangfold og kvalitet i folkehøgskolene, er noe Utdanningsforbundet støtter.

Utdanningsforbundet mener at de som ansettes som lærere må ha lærerutdanning. Utvalget foreslår at det stilles tydeligere krav til pedagogisk kompetanse for lærere som jobber på folkehøgskolene og at 80 prosent av skolens ansatte lærere må oppfylle kravene i opplæringsloven for pedagogisk kompetanse eller ha fullført utdanning i folkehøgskolepedagogikk. Utdanningsforbundet støtter forslaget, og mener samtidig at alle som jobber som lærer på en Folkehøgskole må oppfylle kravene i opplæringsloven for pedagogisk kompetanse. Utdanningsforbundet mener at alle elever i folkehøgskolen skal møte kvalifisert personale. Pedagogisk utdanning og kompetanse er viktig i et skoleslag der læring skjer i mange ulike sammenhenger og på mange ulike områder i løpet av et skoleår. I pedagogisk utdanning og praksis ligger også elevkunnskap, kunnskap om elevenes læring og utvikling og kunnskap om gruppedynamikk og klasseledelse. En bred undervisningskompetanse er viktig, men det kreves også spisskompetanse for lærere som underviser på spesialiserte linjer.

Les mer: vårt høringssvar på NOU 2022:16 En folkehøgskole for alle (pdf, 28 kB)