Sluttrapport fra rammeplangruppa for barnehagelærerutdanningen

Utdanningsforbundet støtter i all hovedsak endringsforslagene som kommer frem i sluttrapporten til rammeplangruppen. Vi er særlig positive til de språklige endringene som er foreslått gjennom hele rammeplanen.

Generelt

Vi er enig i at forslagene til endringer i rammeplanen gir lokalt handlingsrom og rom for lokale variasjoner. Det er viktig å kunne ivareta lokalt særpreg og lokale tradisjoner. Vi er imidlertid opptatt av at den enkelte institusjons frihet ikke må gå på bekostning av barnehagelærernes behov for samlet profesjonskunnskap om barndom, barns utvikling, pedagogisk ledelse og den sektoren de møter når de skal ut i jobb. For stor frihet til lokal tilpasning hos de enkelte utdanningsinstitusjonene vil føre til for store ulikheter i utdanningen, samt få muligheter til mobilitet i studietiden.

Lokalt handlingsrom må heller ikke bli et insentiv til barnehagelærerutdanningen som økonomisk salderingspost. Finansieringen av barnehagelærerutdanningen har i flere år vært for dårlig, samtidig som det har blitt gjort store endringer i utdanningen. Mangel på midler kan føre til kutt i undervisningstimer, veiledning og oppfølging av studenter i praksis. Dette vil i så fall gå ut over kvaliteten på utdanningen og studentenes læringsutbytte.

Les mer: vår høringsuttalelse (pdf)