Forslag om endringer i forskrift til opplæringsloven om 12 timer gratis SFO for elever på 1. trinn

Utdanningsforbundet støtter forslaget til endring i forskriften.

Regjeringen vil utvikle en sterkere fellesskole for alle basert på prinsippene om inkludering, mestring og kvalifisering. Som en del av styrkingen av fellesskolen, vil regjeringen i tråd med Hurdalplattformen innføre gratis skolefritidsordning for alle førsteklassinger, redusere prisen og øke kvaliteten på tilbudet.

Stortinget har gjennom budsjettforliket mellom regjeringen og SV, vedtatt å innføre en moderasjonsordning med 12 timer gratis SFO for alle elever på 1. trinn fra høsten 2022. Kunnskapsdepartementet har i oppdragsbrev 2022-015 bedt Utdanningsdirektoratet om å utarbeide utkast til, og sende på høring, forskrift om en moderasjonsordning med 12 timer gratis SFO for elever på 1. trinn. Det fremgår av oppdragsbrevet at forskriften skal gi kommunene stor frihet til å utforme ordningen i tråd med lokal praksis for SFO for øvrig.

Les mer: Utdanningsforbundet sitt svar (pdf)