Forslag til evalueringstema og evalueringsspørsmål — NOKUTs evaluering av grunnskolelærerutdanningene for trinn 1-7 og 5-10

Utdanningsforbundet er fornøyd med at NOKUT organiserer arbeidet slik at Utdanningsforbundet som representant for lærerprofesjonen og medlem i referansegruppen, kan bidra i ulike faser av evalueringen.

Generelle merknader til evalueringen

NOKUT foreslår å avgrense evalueringen til følgende fire tema som de mener er relevant for utviklingen av kvaliteten i lærerutdanningene:

  1. Masteroppgaven
  2. Integrert, forskningsbasert og profesjonsrettet utdanning
  3. Fagmiljø
  4. Grunnskolelærerutdanningenes oppbygging og utforming

Utdanningsforbundet har forståelse for valget om å avgrense evalueringen til de temaene som er av størst betydning for utviklingen av kvaliteten i grunnskolelærerutdanningene. De foreslåtte overordnede temaene inneholder elementer som til en viss grad samsvarer med innspillene Utdanningsforbundet har fått fra egen organisasjon. Vi kommer tilbake med forslag til hvordan synliggjøre og løfte frem tema som våre medlemmer rapporterer er viktig at inngår i evalueringen.

Utdanningsforbundet leser at de foreslåtte evalueringsteamene og evalueringsspørsmålene vektlegger akademiske elementer som teori, metode, vitenskapsteori og forskning i masteroppgaven og andre deler av utdanningene. Noen av de nevnte er relativt nye elementer i grunnskolelærerutdanningene og er derfor viktig å belyse i en evaluering. Grunnskolelærerutdanningene er integrerte profesjonsutdanninger og alle elementene i utdanningene skal bidra til å utdanne gode profesjonsutøvere. De vektlagte elementene kan ikke løsrives fra profesjonselementene. Utdanningsforbundet etterlyser en mer profesjonsorientert tilnærming i evalueringen. Dette kan synliggjøres gjennom å endre profilen på evalueringen.

Les mer: vår høringsuttalelse (pdf)