Forskrifter til ny barnevernslov – forskrift om barns medvirkning i barnevernet

Utdanningsforbundet støtter forskriftens formål om å styrke barnets medvirkning og innflytelse i sin egen barnevernssak.

Lærerprofesjonens grunnleggende verdier og etiske ansvar overfor barn, unge og voksne uttrykkes gjennom Lærerprofesjonens etiske plattform. Vår lojalitet ligger hos barnehagebarn og elever for å fremme deres beste. Den enkeltes egenart og personlige integritet fordrer respekt, og alle barn og unge har rett til medvirkning.

I vårt høringssvar på Kunnskapsdepartementets forslag til ny opplæringslov understreker vi viktigheten av å synliggjøre barn og unges grunnleggende rettigheter til å ytre seg og bli hørt. Vi mener medvirkning er en sentral del av barn og unges utvikling, og at denne støtter opp under deres motivasjon og trygghet. Utdanningsforbundet støttet Kunnskapsdepartementet i sitt forslag om at bestemmelsen i ny opplæringslov formuleres slik at den er i tråd med bestemmelser i barneloven og ny barnevernslov. Utdanningsforbundet opplever forskriften om barns medvirkning i barnevernet som en god tydeliggjøring og konkretisering av denne bestemmelsen, og mener den vil bidra til å styrke barnets rettsikkerhet og bidra til riktige avgjørelser i tråd med formålet.

Les her: vår høringsuttalelse (pdf)