Utkast til strategi for forskerrekruttering og karriereutvikling

Utdanningsforbundet støtter arbeidet med strategien og mener den kan bidra til tydeligere og mer målbevisst arbeid i sektoren rundt rekruttering og karriereutvikling.

Utdanningsforbundet mener at de viktigste og mest relevante rekrutterings- og karriereutfordringer er:

  • For høy midlertidighet og spesielt blant unge ansatte
  • Rekruttering av flere ansatte med lærerutdanning og erfaring fra norsk barnehage og skole
  • En ubalanse i rekrutteringsgrunnlaget. Dette gjelder spesielt kjønnsbalansen og etterkommere av innvandrere
  • Manglende karriereveiledning. Kun 20 % av unge forskere- og doktorgradskandidater har fått karriereveiledning
  • Endringer i evaluerings- og meritteringssystemene for vitenskapelige ansatte gjør det utfordrende å ta tilstrekkelig informerte valg
  • For store forskjeller mellom institusjonene når det gjelder kompetansenivået på rekrutterings-, personal- og karrierepolitikken

Vi mener at tiltakene som lanseres i strategien skal gjelde for alle ansatte i undervisnings- og forskerstilling, stipendiat- og postdoktorstilling. Strategien må ta høyde for at det ikke er krav i lovverket om at alle ansatte i vitenskapelige stillinger skal ha førstestillingskompetanse ved ansettelse, jamfør forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften) § 2-3 fjerde ledd. En strategi for forskerrekruttering og karriereutvikling må derfor inkludere alle stillingskategorier som inngår i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, forskrift om ansettelse på innstegsvilkår og forskrift om ansettelse for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat.

Les mer: Vårt høringsinnspill (pdf)