Strategi for norsk deltakelse i det europeiske utdannings- opplærings-, ungdoms- og idrettssamarbeidet

For å sikre nasjonale prioriteringer mener vi at det er nødvendig å utarbeide en strategi for deltakelsen i det europeiske forsknings- og utdanningssamarbeidet, og vi takker for muligheten til å gi innspill.

Tekst: Harald Skulberg og Astrid Sund.

Utdanningsforbundet har følgende synspunkter på de spørsmålene som ble reist i invitasjonen.

Hvilke mål mener dere vi bør sette på nasjonalt nivå for deltakelsen i Erasmus+?
Helt overordnet mener vi at det nye programmet må benyttes på en måte som medvirker til kvalitetsutvikling i barnehager, skoler, høyere utdanning og voksenopplæring.

Regjeringen bør ha mål om at det nye programmet skal bidra til å nå målene i norsk utdanningspolitikk. Fagfornyelsen i grunnskoler og videregående opplæring ble innført i inneværende skoleår. Verdigrunnlaget i den overordnede delen trekker blant annet fram menneskeverdet, kulturelt mangfold, etisk bevissthet og demokrati. Under prinsippene for læring, utvikling og danning skal skolen i tillegg legge til rette for læring innenfor tre tverrfaglige tema: folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap, samt bærekraftig utvikling. Dette er temaer som er sentrale også for Erasmus+. Det bør derfor være et mål om at deltagelse i det nye programmet vil være et relevant og nyttig virkemiddel for å kunne integrere fagfornyelsen i skolehverdagen og gi en ekstra dimensjon til utdanningen.

Det overordnede målet med Kompetansereformen - Lære hele livet - er at flest mulig skal kunne delta i arbeidslivet, og ingen skal stå utenfor på grunn av manglende opplæring. For å få dette til, må det legges vekt på livslang læring og utvikling av ordninger og opplærings- og utdanningsopplegg som
kan tilpasses ulike målgrupper. Dette sammenfaller med et av hovedmålene i det nye programmet som er økt inkludering av ulike grupper med ulike utfordringer for deltagelse i arbeidslivet og livslang læring.

Les hele innspilet her: Strategi for norsk deltakelse i det europeiske utdannings- opplærings-, ungdoms- og idrettssamarbeidet