Strategi for norsk deltakelse i det europeiske forsknings- og innovasjonssamarbeidet

For å sikre nasjonale prioriteringer mener vi at det er nødvendig å utarbeide en strategi for deltakelsen i det europeiske forsknings- og innovasjonssamarbeidet, herunder også i videreutvikling av Det Europeiske forskningsområdet (ERA).

Utdanningsforbundet er medlem i flere internasjonale lærerorganisasjoner som Nordiske lærerorganisasjoner Samråd (NLS) og European Trade Union Committee for Education (ETUCE). NLS består av lærerorganisasjoner på alle nivå i alle de nordiske landene, og ETUCE er en føderasjon av 127 utdanningsfagforeninger i 51 land og som representerer totalt 11 millioner medlemmer over hele Europa.

Mål

  • Hva ønsker dere å oppnå ved å delta i det europeiske forsknings- og innovasjonssamarbeidet i perioden frem mot 2027?
  • Hvilke mål mener dere vi bør sette på nasjonalt nivå for deltakelsen i Horisont Europa og ERA?

Utdanningsforbundet støtter programmets visjon for en bærekraftig, rettferdig og god fremtid for menneskene og jorden basert på europeiske verdier, som skal håndtere klimaendringer, bidra til å oppnå FNs bærekraftsmål, samt styrke Europas konkurransekraft og vekst. Vi vil løfte frem bærekraftmål 4 God utdanning som vi mener har kommet noe i bakgrunnen av de øvrige målene. Utdanning er kanskje den aller viktigste delen for å løse samfunnsoppdraget, slik det er nedfelt i Horisont Europa.

Utdanningsforbundet er opptatt av å synliggjøre og styrke den praksisnære utdanningsforskningen. Betydningen av god utdanning er fundamentet for god forskning. Det er viktig at utdanning og utdanningsforskning kommer tydeligere fram i de nasjonale prioriteringene for deltagelse. Slik programmet er utformet er det vanskelig å få øye på utdanningsforskning, men det er allikevel fullt mulig å fremheve betydningen av utdanningsforskning i flere av de seks klyngene.

Les mer: Utdanningsforbundets innspill til strategi for norsk deltakelse i det europeiske forsknings- og innovasjonssamarbeidet.