NOU 2021:6 Myndighetenes håndtering av koronapandemien

Utdanningsforbundet deler kommisjonens hovedbudskap om at i en krevende situasjon for landet har myndighetene omstilt seg raskt og tatt beslutninger som har vært avgjørende for hvordan krisen har utviklet seg.

Regjeringen har gitt Koronakommisjonen i oppgave å fortsette sitt arbeid, hvor diskusjonen og høringen av NOU-en skal danne grunnlaget for kommisjonens valg av temaer for den avsluttende rapporten. Regjeringen har også varslet at den skal legge fram en melding til Stortinget om oppfølgingen av kommisjonens arbeid og den har satt ned en arbeidsgruppe som skal foreslå tiltak for å ta igjen tapt faglig og sosial læring. Utdanningsforbundets høringsuttalelse er dermed både en kommentar til denne NOU-en og anbefalinger om forhold som det bør rettes oppmerksomhet på i det videre arbeidet. Samlet sett mener Utdanningsforbundet at kommisjonen bør:

  • vurdere hvordan tiltak for bortfall av undervisning kan innrettes for å ivareta både faglige og sosiale behov og understreke at slike må utvikles på grunnlag av dialog og drøfting med partene i sektoren for å ivareta lokale variasjoner
  • belyse konsekvensene av at lovpålagte oppgaver i utdanningssektoren ikke er oppfylt og vurdere statsforvalterembetenes rolle i etterlevelsen av regelverket og som forvalter av statlige tilskudd som kompensasjon for økonomiske konsekvenser av smitteverntiltak
  • rette oppmerksomheten mot konsekvensene smitteverntiltakene har hatt for ansattes arbeidsmiljø, samt vurdere tiltak som sikrer at ansatte i utdanningssektoren ivaretas på en forsvarlig måte
  • innhente erfaringer og vurdere tiltak for å bedre situasjonen for studenter og nyutdannede lærere
  • gjøre grundig rede for bruken av eksisterende beredskapsplaner for utdanningssektoren og hva som må forbedres
  • undersøke i hvilken grad det lokale partssamarbeidet har fungert etter intensjonen og fremme forslag til hvordan dette kan styrkes.

Les mer: NOU 2021:6 Myndighetenes håndtering av koronapandemien. Høringsuttalelse fra Utdanningsforbundet (pdf)