NOU 2020:13 Private aktører i velferdsstaten

Et godt kunnskapsgrunnlag og god regulering av private aktører i velferdsstaten er viktig for å sikre innbyggerne et godt tjenestetilbud.

Utdanningsforbundet mener at alle må sikres tilgang til et offentlig og gratis utdanningstilbud. Vi mener videre at den offentlige styringen og kontrollen med utdanningssektoren må styrkes. Utdanningsforbundet ser at utvalget kommer med flere forslag som kan bidra til dette, men mener også at flere av de foreslåtte tiltakene vil kunne ha negative effekter på kvaliteten på tilbudet og de ansattes lønns- og arbeidsvilkår.

Utdanningsforbundet mener at offentlige midler og foreldrebetaling i sin helhet skal komme barn, elever og studenter til gode. Utdanningsforbundet ser at det ikke er utvalgets ansvar at mandatet ikke åpner for en diskusjon om private aktørers fortjeneste i større grad bør reguleres. Utdanningsforbundet mener at rapporten ville blitt styrket hvis utvalget i større grad hadde vurdert dette.

Brukere av private velferdsaktører må få tilgang til likeverdige tjenester som brukerne av offentlige aktører, og de ansatte må ha likeverdige lønns- og arbeidsvilkår. Dette forutsetter at private aktører må ha gode rammevilkår og en forutsigbar finansiering på linje med de offentlige tjenestene, samtidig som reguleringen sikrer at offentlige midler blir brukt til formålet. Utdanningsforbundet mener at enkelte av utvalgets forslag kan bidra til lavere kostnad for det offentlige og redusere omfanget av høy fortjeneste i enkelte sektorer. Utvalget kommer også med forslag om bedre lønns- og arbeidsvilkår. Samtidig kan andre forslag gå på bekostning av kvaliteten på tilbudet og de ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Dette gjør at det er flere forslag i rapporten Utdanningsforbundet ikke kan støtte.

Les hele høringsuttalelsen her: NOU 2020:13 Private aktører i velferdsstaten (pdf)