Nasjonal rammeplan for SFO

Utdanningsforbundet er positive til at det innføres en nasjonal rammeplan, og mener rammeplanen er et bra utgangspunkt for å gi et godt og likeverdig tilbud til barna i SFO.

Planen inneholder et fundament for å skape god kvalitet i tilbudet og den legger føringer for en tydeligere retning for tilbudet. Det er bra at det legges opp til at tilbudet skal evalueres, slik at man har mulighet for å se om tilbudet oppfyller intensjonen.

Vi mener likevel at rammeplanen er for lite forpliktende og tydelig på hvilket fundament i form av ressurser som må ligge til grunn for at rammeplanen kan realiseres ved alle skolefritidsordninger. Rammeplanen kan bli et insentiv for skoleeier til å prioritere ressurser til SFO for å etterleve intensjonene, men tolkning av planen, kommunal økonomi, beliggenhet, bemanning og kompetanse kan være faktorer som gir ulike tilbud til barna i ulike deler av landet og i ulike kommuner. Spørsmålet blir da om man kan omtale det som et likeverdig tilbud uten forpliktende føringer på ressurser. Når den nye rammeplanen legger tydelig vekt på lek, likeverdig tilbud og årsplaner, er det viktig at rammene, normene og ressursene også blir tydeliggjort på nasjonalt nivå.

Les hele høringsuttalelsen her: Nasjonal rammeplan for SFO