Høring om endringer i barnehageloven – Plikt til å vurdere barns norskkunnskaper før skolestart med mer

Utdanningsforbundet støtter ikke Kunnskapsdepartementets forslag til ny § 39 a i barnehageloven, som gir barnehagen plikt til å vurdere hvert enkelt barnehagebarns norskkunnskaper og rapportere til kommunen at norskkunnskapene er blitt vurdert.

Vi kan ikke se at det finnes faglig belegg for at forslaget vil bidra til å støtte de minoritetsspråklige barnehagebarnas tilegnelse av det norske språket. Vi mener at forslaget kan bidra til å svekke arbeidet med å skape gode språkmiljøer i barnehagen.

Utdanningsforbundet mener at det er bekymringsverdig at departementet i sin saksutredning ikke henviser til hverken forskning eller faglig kunnskap om tospråklig utvikling, eller til god pedagogikk i et flerkulturelt miljø. Mange barn og unge opplever rasisme og mistenksomhet knyttet til deres kulturelle tilhørighet eller religion.

Barnehagenes viktigste oppgave er å skape inkluderende fellesskap, hvor alle barn kan få en opplevelse av å bidra positivt. Nysgjerrighet på barnas morsmål og støtte til morsmålsutvikling er en viktig del av en slik holdning. Vi vil advare mot at et ensidig og urealistisk fokus på barnas norskkunnskaper, kan bidra til å svekke god integrering.

Les hele høringsuttalelsen her: Høring om endringer i barnehageloven –– Plikt til å vurdere barns norskkunnskaper før skolestart med mer (pdf)