«En skole for vår tid» - sluttrapport fra ekspertgruppe for skolebidrag

Utdanningsforbundet har hatt en egen høringsprosess i organisasjonen som har involvert alle fylkeslag. Vurderingene og innspillene fra denne interne prosessen er innarbeidet i vår høringsuttalelse.

Overordnede synspunkter på ekspertgruppens sluttrapport

Utdanningsforbundet stiller seg i all hovedsak bak hovedlinjene i ekspertgruppens vurderinger, anbefalinger og forslag til tiltak, og er enig i at et godt skolemiljø med høy grad av tillit, respekt og elevmedvirkning er en viktig og nødvendig forutsetning for god utvikling av skolens arbeid.

Samtidig skulle Utdanningsforbundet ønske at ekspertgruppens mandat i større grad kommuniserte en forventning som gjorde det naturlig å brette ut og diskuterer sammenhengen mellom kvalitet og bredden og kompleksiteten i hva skolens samfunnsmandat egentlig består i. Uten en slik diskusjon blir begrepsbruken lite distinkt, og det kan fremstå som uklart hvilke forståelser ekspertgruppens vurderinger hviler på når det gjelder spørsmål om blant annet skolebasert vurdering og kvalitetsutvikling.

Til tross for at ekspertgruppen også fremhever skolens brede samfunnsmandat, læreplanens overordnede del og skolens bidrag til elevenes danning, ligger premisset for gruppens mandat i skolebidragsindikatorenes orientering mot elevenes prestasjoner innenfor smalt definerte vurderinger av læringsutbytte. Utdanningsforbundet mener dette er en snever og instrumentell forståelse av hva god utdanning er, og opplever ikke at ekspertgruppen i tilstrekkelig grad bryter med en slik forståelse. Dette blir særlig tydelig når skolens «doble oppdrag» foreslås løst ved at elevene skal «lære både i fellesskap og som individer». Ekspertgruppa for skolebidragsindikatorer er opptatt hva som skal være grunnlaget for skolebasert vurdering. Vi tolker utvalget dithen at de er opptatt av å finne den rette balansen mellom skolens utdanningsoppdrag og danningsoppdrag og mellom resultater som kan måles og resultater som verken kan eller bør måles. Samtidig henviser gruppa til sin egen forskningsgjennomgang, der «mangel på felles problem- og målforståelse» og «manglende anerkjennelse av verdikonflikter» blir identifisert som barrierer mot systematisk kvalitetsutvikling.

Les mer: Vår høringsuttalelse (pdf)

Faktaark 5/2021: "En skole for vår tid" - sluttrapport fra ekspertgruppen for skolebidrag