Trivselsundersøkelse for 1.-4. trinn

En av målsettingene er å kunne gi grunnlag for å drive kvalitetsutvikling. Dette arbeidet bør gjøres uavhengig av en trivselsundersøkelse. I tillegg til elevmedvirkning, bør det også legges til rette for at skoleutvikling skapes gjennom lokalt partssamarbeid, også på området trivsel og læringsmiljø.

En av målsettingene med undersøkelsen er, ifølge høringsbrevet, å sikre medvirkning og at de yngste elevenes stemme blir hørt. Dette er viktig, og elevdemokrati og elevmedvirkning er også lovfestet. Utdanningsforbundet mener at svaret på hvordan dette kan ivaretas ikke er en nasjonal undersøkelse der de yngste elevene skal svare på spørsmål om egne opplevelser av trivsel og læringsmiljø en gang i året. En slik undersøkelse vil ikke kunne utformes ut fra barnas perspektiv, og vil ikke ivareta barnas rett til medvirkning. Elevmedvirkning er en prosess som må skje kontinuerlig og være en del av elevenes hverdag. Elevene må også kunne være premissleverandører for hva som blir undersøkt og hvilke endringer som trengs.

Kvalitetsutvikling er kontekstavhengig og må skje med lokal tilpasning, dette gjelder også på området trivsel og læringsmiljø. Storskalaundersøkelser der resultater også skal brukes på mikronivå vil ikke nødvendigvis gi den enkelte skole svar på egne utfordringer, og tolkning av resultater kan i verste fall bli direkte feil. Bruk av ressurser som ikke nødvendigvis gir et rett bilde av situasjonen, vil være feilbruk.