NOU 2019:19 Jenterom, gutterom og mulighetsrom Likestillingsutfordringer blant barn og unge

Utdanningsforbundet ba utvalget om å høre barn og unge i dette utredningsarbeidet, og har stor respekt for at det er gjort. Likevel mener vi at utredningen svekkes av at utvalget i svært liten grad har bedt om synspunkter fra utdanningssystemets lærere og lærerorganisasjoner.

Samfunnsmandatet for utdanningssektoren

Utdanningsforbundet vil understreke at skolens og barnehagens mandat ligger til grunn for det arbeidet som lærere og ledere utfører. Disse gir føringer for det oppdraget vi er satt til å gjøre, som formålsparagrafen for skolen, overordnet del av læreplanen (tidligere generell del) og læreplaner for fag. I barnehagen gjelder rammeplanen, som i stor grad sammenfaller med skolens oppdrag på likestillingsfeltet. Lærere i barnehage og skole tar samfunnsmandatet på alvor og hver dag arbeides det med å formidle verdier og kompetansemål knyttet til likestilling, likeverd, kjønn og seksualitet i rammeplan og læreplanverk.

Utvalgets sammensetning

Vi har merket oss at utvalget mener det står dårlig til med likestilling i samfunnet vårt. Bildet som tegnes er relevant, særlig har ‘rommet for å være gutt’ blitt stadig snevrere. I det hele tatt stilles det strenge krav til alle om å være på en bestemt måte på grunnlag av hvilket kjønn man har.

For å bøte på likestillingsutfordringene rettes langt de fleste av utvalgets forslag mot utdanningssektoren, særlig mot grunnopplæringen. Det er derfor beklagelig at utvalget har manglet deltakelse fra lærernes representanter når barnehagen og i særlig grad skolen er tiltenkt et betydelig ansvar for å bidra til et mer likestilt samfunn. Dette mener Utdanningsforbundet har vært uheldig, og at analysene og tiltakene er preget av det. En tydelig profesjonsstemme hadde vært viktig for at analyser og forslag til tiltak for utdanningssektoren skulle kunne bli nyanserte og relevante for praksisfeltet.