NOKUTs evaluering av Lektorutdanning for trinn 8-13

Utdanningsforbundet er svært fornøyd med måten NOKUT organiserer arbeidet på og at alle partene i utdanningen er involverer i de ulike fasene som planlegging og gjennomføring avevalueringen.

Generelle merknader til evalueringen

NOKUT har valgt å avgrense evalueringen og foreslår at evalueringen rettes mot følgende fem tema:

  1. Nasjonal styring og institusjonell autonomi
  2. Ledelse, organisasjon og samarbeid i lektorutdanningene
  3. Helhet og sammenheng
  4. Lektorstudentenes identitet og tilhørighet
  5. Nye lektorers kompetanse og videre utvikling

Utdanningsforbundet har forståelse for valget om å avgrense evalueringen til de temaene som er av størst betydning for utviklingen av kvaliteten i Lektorutdanningen. De foreslåtte fem overordnede temaene samsvarer i stor grad med utfordringer som kom frem i NOKUTs egen kartlegging samt de innspillene Utdanningsforbundet har fått fra egen organisasjon.

Spørsmål NOKUT særlig ønsker tilbakemelding på

Er evalueringstemaene tydelig beskrevet?
Evalueringstemaene er stort sett tydelig beskrevet. Vi finner at måten evalueringen er bygd opp på med fem hovedtema og to evalueringsspørsmål per tema der det ene i de fleste tilfeller krever et deskriptivt svar mens det andre krever en vurdering, er god. Underpunktene til evalueringsspørsmålene bidrar til å avgrense og rette oppmerksomheten mot spesifikke forhold i evalueringen. Dette designet, med noen få justeringer, bør kunne være et godt utgangspunkt for en vellykket evaluering.