NIFU-rapport 2020:4 Opptak til høyere utdanning

Utdanningsforbundet er opptatt av problemstillingen, og har i ulike høringer det siste året uttalt oss generelt positivt om Liedutvalgets forslag om å fjerne dagens system for tilleggspoeng i videregående skole, men mot de konkrete forslagene i UH-lovutvalgets for slag om å fjerne tilleggspoeng for visse språkfag og motforslaget om å fjerne kjønnspoeng.

I vår høringsuttalelse til Liedutvalgets utredning skrev vi dessuten at «Utdanningsforbundet mener at departementet fortsatt bør kunne fastsette spesielle
opptakskrav. Våre erfaringer med spesielle opptakskrav til lærerutdanning er generelt positive, om enn vi har vært uenige om nøyaktig hvilke krav som bør settes.»

Vi registrerer imidlertid at høringen på NIFU-rapporten først og fremst skal dreie seg om rapportens funn: «Departementet (…) ber om kommentarer og innspill til funnene fra rapporten som primært omtaler rangeringsregelverket og rangering av søkere til noen utvalgte utdanninger.» I rapportens del om opptak til grunnskolelærerutdanning 1-7 merker vi oss med særlig interesse at:

  • «Regresjonsresultatene for karaktersnitt fra videregående viser at det er ingen statistisk signifikant sammenheng mellom karaktersnitt fra videregående og studentens aktiv-status, men en positiv signifikant sammenheng knyttet til gjennomføring av studiepoeng de første to årene og for karaktersnitt i høyere utdanning.»
  • «Regresjonsanalyser viser at karaktersnitt fra videregående har positiv sammenheng med gjennomføring av studiepoeng og karaktersnitt i høyere utdanning.»
  • «En undersøkelse av sammenhengen mellom endring til karakterkrav 4 i matematikk i 2016 og mål på gjennomføring viser at studenter i større grad gjennomfører studiet etter endringen, målt ved aktiv status og studiepoeng. Noe av forklaringen kan være forskjeller i studentsammensetningen, blant annet at studenter har flere karakterpoeng fra videregående etter endringen. Resultater er allikevel det samme når vi også tar hensyn til karakterpoeng fra videregående i analysene.»

Vi vil ta bl.a. disse funnene med oss i arbeidet med å utarbeide høringssvar til departementet. Utdanningsforbundets politikk med hensyn til opptak til lærerutdanning har i den senere tid vært å være positiv til kravene om 35 skolepoeng og karakterkrav i norsk og matematikk, men mot karakterkravet 4 i matematikk.