Høringssvar til NOU 2020:3 om ny lov om universiteter og høyskoler

Utdanningsforbundet er opptatt av at de statlige universitetene og høyskolene også i fremtiden skal ha en tydelig og synlig eier i staten. Utdanningsforbundet mener at det er viktig at Kunnskapsdepartementet gjennom ny lov styrer sektoren og har fullmakter til å delegere myndighet.

Utvalget foreslår i utredningen å synliggjøre samfunnsformålet med universiteter og høyskoler. Dette vil gjøre rollen til universiteter og høyskoler tydeligere, og synliggjøre hvordan kunnskapen universiteter og høyskoler frembringer må tilflyte samfunnet. Vi er glade for at formålsparagrafen knytter institusjonene tettere til deres betydning for samfunnet, den enkelte, det verdigrunnlaget samfunnet bygger på, barnehage- og opplæringslovene og bærekraft.

Utdanningsforbundet er en profesjons- og fagforening med i underkant av 180 000 medlemmer i barnehage, skole, fagskole og høyere utdanning. Vi er den største foreningen i utdanningssystemet og de fleste medlemmene våre i høyere utdanning jobber i lærerutdanningene. Utdanningsforbundet vektlegger naturlig nok forhold som gjelder lærerutdanningene i dette høringssvaret til utredningen om ny lov om universiteter og høyskoler.

Kapittel 8. Myndighetenes styring av universiteter og høyskoler

Utvalget foreslår flere endringer, blant annet at myndighetenes styring av universitets- og høyskolesektoren samlet sett bør bli noe mindre enn i dag. Institusjonene bør i større grad samordne seg og gjøre prioriteringer som samlet sett møter samfunnets behov. Videre foreslås at departementets styringspolitikk overfor private høyskoler skal vurderes.