NOU: 2018:13 Voksne i grunnskole - og videregående opplæring. Finansiering av livsopphold

Vi har hatt en bred behandling av utredningen i organisasjonen og har vurdert både modeller for finansiering av livsopphold og øvrige tiltak utvalget foreslår for at flere voksne skal fåmulighet til å ta opplæring på grunnskole og videregående nivå.

Overordnet sett vil Utdanningsforbundet understreke behovet for at flere voksne får mulighet til å tilegne seg formelle kvalifikasjoner. Dette er viktig både for den enkelte, men også for arbeidslivet. Med den foreliggende utredningen er det nå skaffet til veie ytterligere kunnskap om den betydelige utfordringen som er knyttet til finansiering av livsopphold for voksne under utdanning. Samlet sett er det derfor positivt at denne viktige problemstillingen tydeliggjøres gjennom utredningen og at det legges fram flere forslag som kan få positive effekter.