Rapport fra ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunen

Overordnet sett deler Utdanningsforbundet utvalgets syn om at dersom fylkeskommunenes legitimitet og interesse for fylkesdemokratiet skal økes, må de nye oppgavene i større grad enn tidligere reflektere sentrale politiske konfliktdimensjoner og ha betydning for innbyggerne.

Utdanningsforbundet forutsetter at ved eventuell flytting av oppgaver og virkemidler fra statlige etater til fylkeskommunene, må disse fullfinansieres. De ansatte som berøres må sikres tilsvarende lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår som før overføringen. En overføring av oppgaver betinger at kompetansen i fylkeskommunene blir bygd opp, slik at brukerne kan få et likeverdig tilbud uavhengig av bosted.

Utdanningsforbundet støtter følgende av utvalgets konkrete forslag:

  • å overføre virkemidler og oppgaver knyttet til karriereveiledning regionalt fra Kompetanse Norge og NAV til fylkeskommunene
  • å overføre Bufetats ansvar for institusjoner og fosterhjem til fylkeskommunene
  • å overføre kompetanserettede virkemidler innenfor integreringsområdet fra stat til fylkeskommunene