Utdanningsforbundets rolle

Utdanningsforbundets logo som er en sirkel hvor halvparten er rød og den andre grønn
Utdanningsforbundets logo.

Med over 180.000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges nest største fagorganisasjon og den desidert største i utdanningssystemet.

Vår viktigste oppgave er å arbeide for at barn, unge og voksne får et kvalitativt godt opplæringstilbud. Det gjør vi ved at vi sammen ivaretar interessene til medlemmene når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår, og når det gjelder profesjonsfaglige og utdanningspolitiske spørsmål.

Våre studentmedlemmer er organisert i Norges største organisasjon for lærer- og pedagogstudenter, Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet. Pedagogstudentene arbeider for å fremme og ivareta studentmedlemmenes interesser og for kvalitet i våre lærer- og pedagogutdanninger.

Utdanningsforbundet er en partipolitisk uavhengig fagforening for pedagogisk personale innenfor alle utdanningsnivå.

I samfunnet

Utdanningsforbundet har som mål å være en tydelig samfunnsaktør. Våre 175 000 medlemmer sørger i sitt daglige arbeid for at hvert lokalsamfunn i Norge skal få god og likeverdig utdanning i et trygt oppvekstmiljø. For å sikre dette er vi til stede der beslutninger fattes, enten det er på arbeidsplassen, på kommune- eller fylkesnivå, eller nasjonalt og internasjonalt.

Vi følger befolkningen i Norge gjennom hele utdanningsløpet fra barnehage til universitetsnivå. Vi er ledere, pedagoger, undervisere eller ansatte i støttesystemet.

Vi utdanner Norge.

Deltakelse i samfunnsutviklingen

Å være medlem i en fagforening er den vanligste formen for deltakelse i sivilsamfunnet. Fagforeninger er med og setter standard for hele samfunnslivet . Utdanningsforbundet jobber for å verne om og videreutvikle de faglige rettighetene og å styrke organisasjonenes plass i samfunnet. Vi forsvarer organisasjonsretten, forhandlingsretten og streikeretten .

Dette arbeider vi blant annet med gjennom vårt medlemskap i hovedorganisasjonen Unio (unio.no) og den internasjonale organisasjonen Education International (ei-ie.org).

Som en av de største fagforeningene i Norge spiller Utdanningsforbundet en viktig rolle i arbeidet for å videreutvikle velferdssamfunnet .

I utdanningssystemet

Utdanningsforbundet er en pådriver for høy kvalitet i utdanning og opplæring. Vi er barnehagelærere, lærere, ansatte i støttesystemet, lærerutdannere og ledere i samme fagforening. Denne bredden gir oss styrke som utdanningspolitisk aktør, og vi er en viktig premissleverandør i utviklingen av kunnskapssamfunnet.

Vi deltar aktivt i samfunnsdebatten og er talerør for viktige yrkesgrupper. Det gir oss innflytelse og påvirkningskraft. Kvalitet i utdanningssystemet er avhengig av trygge, profesjonelle og etisk bevisste yrkesutøvere som gjennom sitt arbeid gis muligheten til å ta ansvar for kvaliteten i opplæringstilbudet.

Utvikling av utdanningssystemet

Lærere og andre pedagogers kunnskap og profesjonsfaglige innflytelse er en forutsetning for kvalitet i utdanningssektoren. Denne innflytelsen utøves gjennom ulike avtaler (for eksempel i form av medbestemmelse) og gjennom politisk påvirkningsarbeid på alle nivåer.

Dette arbeidet utføres i hele utdanningssystemet av tillitsvalgte som er våre representanter både i spørsmål av profesjonsfaglig karakter og andre forhold som berører arbeidsforhold.

Samarbeid mellom likeverdige parter styrker kvaliteten i utdanningssystemet. Ved å delta i trepartssamarbeidet forsøker vi å finne løsning på utfordringene knyttet til å sikre et likeverdig og inkluderende utdanningstilbud av høy kvalitet i hele landet.

På arbeidsplassen

Det er gjennom det daglige arbeidet til våre medlemmer at befolkningen i Norge utdannes. Våre medlemmer har et felles oppdrag i å sikre best mulig læring, utvikling og danning for barn, unge og voksne som befinner seg på ulike steder i utdanningsløpet.

Klubben er Utdanningsforbundets møteplass på arbeidsplassen. Gjennom deltakelse på medlems- og klubbmøter påvirker våre medlemmer organisasjonens synspunkter og krav, både på arbeidsplassen, lokalt og nasjonalt.

Medbestemmelse

Det er i profesjonskollegiet at den gode utdanningen har sitt utspring. Samarbeidet mellom ledere, tillitsvalgte og ansatte er en faglig ressurs. Gjennom å delta i faglige og etiske diskusjoner på arbeidsplassene og i møte med arbeidsgiver bidrar våre medlemmer og tillitsvalgte i arbeidet med å sørge for utdanning av høy kvalitet.

Trepartssamarbeidet

Gjennom trepartssamarbeidet deltar styresmaktene, arbeidsgiver og fagforeningene på likeverdig grunnlag for å løse samfunnsutfordringer sammen. Dette foregår på en rekke samarbeidsarenaer, hvor myndighetene møter representanter fra arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene. Trepartssamarbeidet gir partene mulighet til å sette politiske saker på dagsorden, gi råd knyttet til arbeidslivsspørsmål og samfunnspolitikk.