Utdanningsforbundets rolle

Med over 190.000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges nest største fagorganisasjon og den desidert største i utdanningssystemet.

Utdanningsforbundet er en partipolitisk uavhengig fagforening for pedagogisk personale innenfor alle utdanningsnivå.

Som fagforening og profesjonsorganisasjon er vår viktigste oppgave å ivareta medlemmenes interesser når det gjelder lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår, og når det gjelder profesjonsfaglige og utdanningspolitiske spørsmål. En annen hovedoppgave er å arbeide for at barn, unge og voksne får et kvalitativt godt og etisk forsvarlig opplæringstilbud, og for at utdanning skal ha en sentral rolle i samfunnet.

Våre studentmedlemmer organiseres gjennom Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet, som er den største lærerstudentorganisasjonen i Norge. Pedagogstudentene arbeider for å fremme og ivareta studentmedlemmenes interesser, samhold og engasjement for framtida. Studentorganisasjonen jobber blant annet for at studentmedlemmene skal ha gode studievilkår og en trygg studenttilværelse.

 

Utdanningsforbundet har som mål å være en tydelig samfunnsaktør. Våre medlemmer sørger i sitt daglige arbeid for at hvert lokalsamfunn i Norge skal få god og likeverdig utdanning i et trygt oppvekstmiljø. For å sikre dette er vi til stede der beslutninger fattes, enten det er på arbeidsplassen, på kommune- eller fylkesnivå, eller nasjonalt og internasjonalt.

Vi følger befolkningen i Norge gjennom hele utdanningsløpet fra barnehage til universitetsnivå. Vi er ledere, pedagoger, undervisere eller ansatte i støttesystemet.

Vi utdanner Norge.

Deltakelse i samfunnsutviklingen

Å være medlem i en fagforening er den vanligste formen for deltakelse i sivilsamfunnet. Fagforeninger er med og setter standard for hele samfunnslivet . Utdanningsforbundet jobber for å verne om og videreutvikle de faglige rettighetene og å styrke organisasjonenes plass i samfunnet. Vi forsvarer organisasjonsretten, forhandlingsretten og streikeretten .

Dette arbeider vi blant annet med gjennom vårt medlemskap i hovedorganisasjonen Unio (unio.no) og den internasjonale organisasjonen Education International (ei-ie.org).

Som en av de største fagforeningene i Norge spiller Utdanningsforbundet en viktig rolle i arbeidet for å videreutvikle velferdssamfunnet .

Utdanningsforbundet er en pådriver for høy kvalitet i utdanning og opplæring. Vi er barnehagelærere, lærere, ansatte i støttesystemet, lærerutdannere og ledere i samme fagforening. Denne bredden gir oss styrke som utdanningspolitisk aktør, og vi er en viktig premissleverandør i utviklingen av kunnskapssamfunnet.

Vi deltar aktivt i samfunnsdebatten og er talerør for viktige yrkesgrupper. Det gir oss innflytelse og påvirkningskraft. Kvalitet i utdanningssystemet er avhengig av trygge, profesjonelle og etisk bevisste yrkesutøvere som gjennom sitt arbeid gis muligheten til å ta ansvar for kvaliteten i opplæringstilbudet.

Utvikling av utdanningssystemet

Lærere og andre pedagogers kunnskap og profesjonsfaglige innflytelse er en forutsetning for kvalitet i utdanningssektoren. Denne innflytelsen utøves gjennom ulike avtaler (for eksempel i form av medbestemmelse) og gjennom politisk påvirkningsarbeid på alle nivåer.

Dette arbeidet utføres i hele utdanningssystemet av tillitsvalgte som er våre representanter både i spørsmål av profesjonsfaglig karakter og andre forhold som berører arbeidsforhold.

Samarbeid mellom likeverdige parter styrker kvaliteten i utdanningssystemet. Ved å delta i trepartssamarbeidet forsøker vi å finne løsning på utfordringene knyttet til å sikre et likeverdig og inkluderende utdanningstilbud av høy kvalitet i hele landet.

Det er gjennom det daglige arbeidet til våre medlemmer at befolkningen i Norge utdannes. Våre medlemmer har et felles oppdrag i å sikre best mulig læring, utvikling og danning for barn, unge og voksne som befinner seg på ulike steder i utdanningsløpet.

Klubben er Utdanningsforbundets møteplass på arbeidsplassen. Gjennom deltakelse på medlems- og klubbmøter påvirker våre medlemmer organisasjonens synspunkter og krav, både på arbeidsplassen, lokalt og nasjonalt.

Medbestemmelse

Det er i profesjonskollegiet at den gode utdanningen har sitt utspring. Samarbeidet mellom ledere, tillitsvalgte og ansatte er en faglig ressurs. Gjennom å delta i faglige og etiske diskusjoner på arbeidsplassene og i møte med arbeidsgiver bidrar våre medlemmer og tillitsvalgte i arbeidet med å sørge for utdanning av høy kvalitet.

Her kan du lese om historien fram til Utdanningsforbundet ble stiftet i 2001. Forbundets historie

Trepartssamarbeidet

Gjennom trepartssamarbeidet deltar styresmaktene, arbeidsgiver og fagforeningene på likeverdig grunnlag for å løse samfunnsutfordringer sammen. Dette foregår på en rekke samarbeidsarenaer, hvor myndighetene møter representanter fra arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene. Trepartssamarbeidet gir partene mulighet til å sette politiske saker på dagsorden, gi råd knyttet til arbeidslivsspørsmål og samfunnspolitikk.