Verdens lærerdag

Verdens lærerdag markeres for å rette oppmerksomheten mot lærerens unike rolle, og er i tillegg en dag for å hedre lærere og lærerorganisasjoner for deres oppgaver og ansvar. Verdens lærerdag markeres 5. oktober hvert år verden over.

Verdens lærerdag 5. oktober setter i år søkelyset på lærermangelen globalt og nødvendigheten av å rekruttere flere lærere verden over.  

Plakat Verdens lærerdag 2023

Bakgrunnen for Verdens lærerdag er dokumentet «Recommendation concerning the Status of Teachers», undertegnet av FNs internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO) og UNESCO 5. oktober 1966.

En rekommandasjon er en anbefaling til nasjonale myndigheter og fastsetter universelle standarder for arbeidslivet. Rekommandasjonen om lærernes status gjelder for barnehagelærere og lærere i offentlige og private barnehager og grunn- og videregående skoler.

Den setter standard for læreres status og kompetanse uavhengig av hvor i verden de er og hvem de måtte undervise. Uttrykket "status" er ment å dekke både spørsmål om posisjon og anseelse i samfunnet og spørsmål knyttet til arbeidsvilkår og lønn.

Hvert tredje år gjennomgår en FN-komité forholdene for lærere opp mot standardene i Rekommandasjonen. 

Blant de viktigste bidragsyterne til den treårige gjennomgangen er Education International (EI). EI representerer ca. 30 millioner lærere i flere enn 300 fagforeninger i nesten 170 land, deriblant Utdanningsforbundet.

EI har blant annet vektlagt følgende temaer i sine innrapporteringer:

  • Bekymring over lærermangel og rekruttering av ukvalifiserte lærere
  • Betydningen av et lønnsnivå som står i forhold til læreres ansvar og kompetanse
  • Viktigheten av formalisert medbestemmelse for lærerorganisasjonene
  • Lærernes akademiske frihet
  • Trygt arbeidsmiljø.

Verdens lærerdag er et samarbeid mellom Unesco, ILO og Education International, som Utdanningsforbundet er medlem av.

I FN er utdanning og en sterk lærerprofesjon et viktig tema. FNs bærekraftsmål nummer fire handler om å sikre inkluderende, rettferdig kvalitetsutdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle.

Gode lærere og nok lærere er helt avgjørende for å nå FNs bærekraftsmål. Helt siden opprettelsen av UNESCO i 1945 har FNs fredsarbeid bygget på at utdanning var den viktigste bærebjelken. God og relevant lærerutdanning, og gode lønns- og arbeidsvilkår for lærere er sentralt for å få dette til. 

En god utdanning er ofte grunnlaget for å forbedre menneskers liv. FNs bærekraftsmål nummer fire sier derfor at alle jenter og gutter skal ha lik tilgang til inkluderende, rettferdig og god utdanning, og at den skal være gratis.