International Labour Organization (ILO)

ILO (International Labour Organization) er FNs organisasjon for arbeidslivet og arbeider med å sikre arbeideres rettigheter verden over. Det gjør de ved å utvikle, overvåke og håndheve internasjonale arbeidsstandarder.

Norge og 186 andre land er medlemmer av ILO. Dette er en viktig organisasjon for fagbevegelsen blant annet fordi det er her retten til organisasjonsfrihet, retten til kollektive forhandlinger og streikeretten er internasjonalt forankret.

Det unike med ILO er at fagforeninger, myndigheter og arbeidsgiverforeninger fra hele verden må bli enige om hvordan man skal løse våre felles utfordringer i arbeidslivet. Ingen av partene kan bestemme alene. Organisasjonen er dermed basert på en trepartsstruktur der samarbeid og forhandlinger mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og myndigheter spiller en nøkkelrolle. ILO kalles ofte «FNs vaktbikkje i arbeidslivet».

Gjennom konvensjoner som er folkerettslig bindende for ILOs medlemsland, forvalter ILO et lovverk som regulerer de fleste felt innen arbeidslivet. Det er gjennom dette lovverket fagforeningene gis sin særlige legitimitet og styrke som samfunnsaktører.

Gjennom medlemskapet i hovedorganisasjonen Unio, er Utdanningsforbundet representert i den norske ILO-komiteen og på ILOs internasjonale arbeidskonferanse. Unio er medlem av ITUC (International Trade Union Confederation), som er en av flere globale fagforeningsaktører som overvåker brudd på de grunnleggende fagforeningsrettighetene. Dette er arenaer og allianser som er avgjørende for forvaltningen og videreutviklingen av arbeidslivets spilleregler, både nasjonalt og internasjonalt.

Hvert år sender Utdanningsforbundet en deltaker til Den nordiske folkehøgskolen i Genève (Genèveskolen). Der møter de andre tillitsvalgte fra fagbevegelsen i Norden, og får anledning til å lære mer om ILO og hva som skjer på den årlige internasjonale arbeidskonferansen i Genève i juni.

Ta kontakt med Ole Otterstad ([email protected]) dersom du er interessert i mer informasjon om ILO og/eller Genèveskolen.

Kontaktperson

Avbildet: Ole Otterstad
Ole Otterstad

Seniorrådgiver