Innrapportering av fagforeningskontingent

Hver måned skal arbeidsgiver ifølge hovedavtalen trekke fagforeningskontingent og sende inn utfylte trekklister.

Kontingentsatser

Medlemmer i Utdanningsforbundet skal trekkes 1,35 % av brutto lønn, men ikke over *makskontingent eller under *minstekontingent som vist nedenfor.

I tillegg skal alle medlemmer som ikke har reservert seg) trekkes kr. 74,00 for grunnforsikring (Familieulykke/livsforsikring).

Hvorvidt medlemmer har reservert seg for grunnforsikringen eller ikke kommer frem av trekkmeldingen sendt til arbeidsgiver ved oppstart av trekk. 

Trekkgrunnlaget for prosenttrekk er bruttolønnsytelsen til medlemmet, dvs. det beløp som innberettes som lønn i A-meldingen. Feriepenger inngår følgelig i grunnlaget. Det skal imidlertid ikke trekkes av:

 • Feriepenger utbetalt til pensjonister som del av sluttoppgjør, eller etter avgang
 • Godtgjørelse for oppdrag som fosterhjem, besøkshjem eller støttekontakt
 • Godtgjørelser som folkevalgt eller medlem av styre, representantskap, utvalg, råd, og lignende.
 • Omsorgslønn

Satser for minste-, makskontingent i 2020

*Makskontingent per måned kr 768,00

*Minstekontingent per måned kr 97,00

 

Utfylling av trekklister

Trekklister skal inneholde:

 • Fullt fødsels- og personnummer for alle medlemmer
 • Navn på alle medlemmer
 • Perioden listen gjelder for (måned/år)
 • Organisasjonsnummer eller BedriftsID for arbeidsgiver
 • Trekkbeløp for hvert medlem
 • Totalsum for hele trekklisten (kontingent + forsikring)

Digital rapportering

Rapportering av fagforeningstrekk skal leveres i følgende kanaler iht. GDPR:

 • Registrere liste direkte via registreringsportalen på www.udf.no/trekk
 • Egenproduserte lister lastes opp via www.udf.no/trekklisteopplasting
 • Kryptert e-post eller per post.

Alternativ 1, registreringsportal:

Trekk kan føres direkte via registreringsportalen. Denne finner du her.

For å komme inn på trekklisten brukes bedriftsID og trekklistenummeret for den aktuelle listen som skal registreres.

Portalen gir betydelig bedre sikkerhet ved behandling av sensitive personopplysninger og gjør det raskere og enklere å fylle ut og sende inn trekklistene.

Her kan man også endre periode for enkeltlinjer for tilfeller der det skal tilbakebetales for tidligere måneder eller der det trekkes for mer enn én måned på samme liste. Legg inn en kommentar dersom det er nødvendig å melde noe til oss. Dette kan typisk være at et medlem har sluttet i sin stilling, gått av med pensjon, er i permisjon uten lønn, eller at vedkommende er på arbeidsavklaringspenger.

Alternativ 2, opplastingsportal:

For arbeidsgivere som foretrekker å levere egenproduserte lister, f.eks. som rapport fra lønnssystem, må disse leveres via vår sikre opplastingsportal.

Denne finner du her.

Opptil 5 filer kan lastes opp samtidig, og filene krypteres med ende-til-ende-kryptering, slik at oversendelsen er helt sikker. 

Du vil motta en e-postkvittering på opplastede filer til e-postadressen du oppgir.

Alternativ 3, kryptert fil per e-post:

Om det likevel er ønskelig å sende trekkliste som vedlegg i e-post, skal filen krypteres med passord, og passord skal sendes i en annen kanal enn filen (f.eks. på SMS). Oversendelse av passord på e-post er derfor utelukket.

Alternativ 4, trekkliste per post:

Dersom det ikke er mulig for bedriften å registrere direkte eller laste opp fil, kan lister sendes per post. Dette er imidlertid det minst foretrukne alternativet både fordi det er mindre miljøvennlig og mer arbeidskrevende enn de elektroniske løsningene.

Vi ber om at det ved levering av papirlister kun benyttes de trekklistene som er sendt ut fra Utdanningsforbundet. Egenproduserte lister bes lastet opp som fil, som nevnt over.

Ved utfylling av papirliste påføres trukket beløp på de enkelte medlemmer, og alle kolonner skal fylles ut. Har et medlem sluttet påføres sluttdato rett bak navnet. Lista skal skannes og tolkes elektronisk hos oss – skriv derfor tydelig!

Dersom det er medlemmer på arbeidsplassen som skal trekkes og ikke er med på lista, skal innformasjon påføres nederst (fullt fødselsnummer, navn og trukket beløp).

Ferdig utfylt liste sendes til Utdanningsforbundet, Boks 9191 Grønland, 0134 Oslo.

Har du spørsmål vedrørende rapportering:

Ikke nøl med å ta kontakt med oss, vi bistår gjerne!

 • E-post: trekkliste@udf.no
 • Telefon: 24 14 20 00 - tastevalg 2

Innbetaling

Trukket kontingent skal innbetales til kontonummer 1644.19.69930.

Dersom det ikke betales med KID, må BedriftsID og periode spesifiseres i meldingsfeltet.

Vær oppmerksom på at beløpet på innsendt trekkliste alltid skal stemme overens med periodens innbetaling!

NB: Både rapportering og innbetaling av trukket kontingent skal gjøres straks etter lønnskjøring hver måned.

Bruk oppgitt KID-nummer. Dette gjelder kun trekk av fagforeningskontingent. Fast KID må KUN brukes til innbetalinger for bedriften den er opprettet for. 

Andre betalinger for f.eks. abonnement eller kurs skal betales med KID oppgitt på faktura. Dersom det skal betales for en annen periode enn betalingsmåneden eller flere perioder samtidig, gi utfyllende forklaring i meldingsfeltet i stedet for KID og oppgi periode og enten bedriftsID eller organisasjonsnummer.

Tilbakebetaling av trukket fagforeningskontingent

Dersom et medlem har blitt trukket etter utmelding, i gratisår etter endt grunnutdanning og ellers ved feilaktig trukket kontingent, skal beløpet tilbakeføres til medlemmet. 

Hvis et medlem har blitt trukket feil, ber vi deg som arbeidsgiver å gjøre følgende:

 • Betale tilbake beløpet til medlemmet
 • På neste trekkliste føres beløpet i minus under vedkommendes navn
 • Summen trekkes deretter fra totalbeløpet arbeidsplassen skal betale til Utdanningsforbundet

Dette sørger for at sammenstillingen blir riktig ved innberetning til Skatteetaten (A-meldingen).


Utdanningsforbundets praksis vedrørende tilbakebetaling av kontingent til medlemmene er som følger:

 • Arbeidsgiver innberetter medlemmets kontingenttrekk på A-melding til Skatteetaten.
 • Denne posten må avstemmes, slik at skattemyndighetene får riktige opplysninger.
 • Det fremgår av lov om skatteforvaltning av 27. mai 2016 nr. 14, § 7-2 nr. 3 litra a at lønnsopplysningene skal inneholde fradrag som er gjort ved «lønnsutbetalingen [herunder] fradragsberettiget medlemskontingent».
 • Når medlemskontingent som er innberettet til ligningsmyndighetene inneværende år blir refundert, må dette videreformidles i den samme posten. 

Vi erkjenner at vårt ansvar for tilbakebetaling gjelder for perioder eldre enn inneværende år.