Medlemskriterier

Fordi vi er en profesjonsorganisasjon må ett av følgende kriterier være oppfylt for at du skal kunne være medlem i Utdanningsforbundet.

Utdanningsforbundet er en profesjonsorganisasjon for pedagogisk personale innenfor alle utdanningsnivåer. Adgangen til medlemskap er regulert i vedtektenes § 3, som sier:

3.1 Rett til medlemskap har:3.1.1 Pedagogisk personale2 med godkjent utdanning, som er tilsatt i barnehage, grunnskole, videregående opplæring, folkehøgskole, høgskole eller universitet.3.1.2 Andre med kompetanse som lektor, adjunkt, faglærer, lærer eller barnehagelærer.3.1.3 Studenter ved høgskole og universitet innenfor studier som kan gi kompetanse som ovenfor, men som ikke fyller betingelsene for ordinært medlemskap, jf. § 12.2.3.1.4 Pensjonister og trygdede3 som har vært medlemmer som yrkesaktive.3.1.5 Andre etter særskilt søknad til sentralstyret. Slike søknader kan innvilges permanent eller for den perioden et ansettelsesforhold varer.

Fotnote 2Gjelder også personer tilsatt på vilkår, morsmålslærere og tilsatte i skolefritidsordning med utdanning som for pedagogisk personale.

Fotnote 3Med «trygdede» menes i denne sammenheng medlemmer som mottar stønad (trygd) som kompensasjon for helt eller delvis bortfall av arbeidsinntekt.