Medlemskriterier

Utdanningsforbundet er en fagforening for lærerprofesjonen. Som hovedregel må man derfor ha en godkjent lærerutdanning for å kunne bli medlem i Utdanningsforbundet. Det finnes likevel noen unntak fra denne regelen.

Utdanningsforbundet er en fagforening og profesjonsorganisasjon for pedagogisk personale innenfor alle nivåer i utdanningssektoren. Det er Utdanningsforbundets vedtekter som bestemmer hvem som kan bli medlem:

3.1 Rett til medlemskap har:3.1.1 Pedagogisk personalemed godkjent utdanning, som er tilsatt i barnehage, grunnskole, videregående opplæring, folkehøgskole, høgskole eller universitet.3.1.2 Andre med kompetanse som lektor, adjunkt, faglærer, lærer eller barnehagelærer.3.1.3 Studenter ved høgskole og universitet innenfor studier som kan gi kompetanse som ovenfor, men som ikke fyller betingelsene for ordinært medlemskap, jf. § 12.2.3.1.4 Pensjonister og trygdede som har vært medlemmer som yrkesaktive.3.1.5 Andre etter særskilt søknad til sentralstyret. Slike søknader kan innvilges permanent eller for den perioden et ansettelsesforhold varer.

 

Fotnote: 3

Skriv inn fotnoten her. Med «trygdede» menes i denne sammenheng medlemmer som mottar stønad (trygd) som kompensasjon for helt eller delvis bortfall av arbeidsinntekt.

 

Fotnote: 

Skriv inn fotnoten her.Gjelder også personer tilsatt på vilkår, morsmålslærere og tilsatte i skolefritidsordning med utdanning som for pedagogisk personale.

Utdyping av vedtektene: Retningslinjer til medlemskapsparagrafen

Bestemmelsene i vedtektene er utdypet og konkretisert i en egen retningslinje. Som hovedregel har alle med godkjent lærerutdanning rett til medlemskap. I tillegg er det en del kombinasjoner av andre utdanninger og stillinger som kan gi rett til medlemskap. Disse kombinasjonene er beskrevet i retningslinjene, som er gjengitt nedenfor.

Ta gjerne kontakt med vår tillitsvalgt på arbeidsplassen eller lokallaget hvis du vurderer å melde deg inn, men er usikker på om du oppfyller kriteriene for medlemskap.

Medlemskapsparagrafen og kriterier for medlemskap i Utdanningsforbundet må ses i sammenheng med organisasjonens formålsparagraf. Formålsparagrafen definerer at Utdanningsforbundet skal være en «fagforening for pedagogisk personale innenfor alle utdanningsnivåer». Videre definerer formålsparagrafen at «Utdanningsforbundet skal arbeide for at barn, unge og voksne får et kvalitativt godt og etisk forsvarlig opplæringstilbud, og for at utdanning skal ha en sentral rolle i samfunnet». Kriterier for medlemskap i disse retningslinjene er basert på intensjonene i formålsparagrafen, medlemskapsparagrafen og vedtatt politikk i Vi utdanner Norge.

Ved stiftelsen av Utdanningsforbundet var intensjonen at § 3.1.1 skulle gi lærere og førskolelærere rett til medlemskap. Sentralstyret legger denne intensjonen til grunn for tolkning av vedtektene. Med bakgrunn i dette defineres «godkjent utdanning» som godkjent lærerutdanning. Inkludert i definisjonen av godkjent lærerutdanning er treårige pedagogiske utdanninger som i kombinasjon med videreutdanning i barnehagepedagogikk defineres likeverdig med barnehagelærerutdanning i lov om barnehager § 25.

Videre defineres «pedagogisk personale» som personer med tilsetting i undervisningsstilling i skoleverket inkludert voksenopplæringen, folkehøgskole, fagskole, universitet og høgskole, og stilling som barnehagelærer eller pedagogisk leder i barnehage.

Paragrafen sikrer personer med godkjent lærerutdanning medlemskap, uavhengig av tilsettingsforhold eller stillingstype. Som under § 3.1.1 inkluderes her treårige pedagogiske utdanninger som i kombinasjon med videreutdanning i barnehagepedagogikk defineres likeverdig med barnehagelærerutdanning i lov om barnehager § 25.

Vedtektenes § 3.1.5 gir sentralstyret mulighet til å innvilge medlemskap til personer som ikke har godkjent lærerutdanning. Sentralstyret legger til grunn at innvilgelse av medlemskap for personer uten godkjent lærerutdanning skal begrenses gjennom definerte krav til utdanning i kombinasjon med definerte stillingstyper innenfor utdanningssektoren. Medlemskap etter § 3.1.5 innvilges derfor kun så lenge ansettelsesforholdet varer, det vil si for den tiden medlemmet har tilsetting i stillingen som medlemskapssøknaden baseres på. Dersom medlemmet endrer stilling, tas medlemskapet opp til vurdering knyttet til den nye stillingen.

I regelverket som definerer kompetansekrav for tilsetting i barnehage og skole brukes begrepet «pedagogisk kompetanse», blant annet som krav for tilsetting som skoleleder. Begrepet «kompetanse» er imidlertid ikke nærmere definert og kan innbefatte både formal- og realkompetanse. Utdanningsforbundet ønsker at utdanningskravet for tilsetting i alle stillinger i utdanningssektoren skjerpes. Innvilgelse av medlemskap etter vedtektenes § 3.1.5 baseres derfor på krav om definerte pedagogiske utdanninger, ikke pedagogisk kompetanse.

Nedenfor defineres nærmere hvilke kombinasjoner av stilling og utdanning som gir innvilgelse av medlemskap for den perioden tilsettingsforholdet varer.

Personer med godkjent lærerutdanning og tilsetting i skoleverket innvilges medlemskap etter § 3.1.1 ved tilsetting i undervisningsstilling og § 3.1.2 ved tilsetting i andre typer stillinger i og utenfor skoleverket. Personer uten godkjent lærerutdanning og tilsetting i undervisningsstilling innvilges som hovedregel ikke medlemskap.

I tillegg til undervisningsstillinger finnes det stillingstyper i skoleverket som er nært knyttet til lærernes profesjonsfellesskap, selv om det stilles andre krav til utdanning enn de godkjente lærerutdanningene. Det innvilges medlemskap i Utdanningsforbundet ved enkelte kombinasjoner av utdanning og stilling. Disse er definert under. Medlemskapet innvilges for den tiden ansettelsesforholdet varer. Dersom medlemmet endrer stilling, tas medlemskapet opp til vurdering.

Tilsetting i stilling som spesialpedagog

 • Bachelorgrad i spesialpedagogikk
 • Mastergrad i spesialpedagogikk
 • Mastergrad i pedagogikk med studieretning spesialpedagogikk
 • Særskilt for tariffområdet Oslo kommune
  Tariffområdet Oslo kommune har ikke egen stillingskode for spesialpedagoger i skoleverket og tilsetter disse i andre stillingskoder for undervisningspersonale. Søknader fra personer med bachelorgrad eller mastergrad i spesialpedagogikk og tilsetting i slike stillingskoder i osloskolen, vil få innvilget medlemskap så lenge deres hovedoppgave er spesialundervisning.

Tilsetting som sosiallærer

 • Bachelorgrad i spesialpedagogikk
 • Mastergrad i spesialpedagogikk
 • Mastergrad i pedagogikk med studieretning spesialpedagogikk

Tilsetting som rådgiver

 • Bachelorgrad i spesialpedagogikk
 • Mastergrad i spesialpedagogikk
 • Mastergrad i pedagogikk med studieretning spesialpedagogikk

Tilsetting som skoleleder

 • Bachelorgrad i spesialpedagogikk
 • Mastergrad i spesialpedagogikk
 • Mastergrad i pedagogikk med studieretning spesialpedagogikk

Tilsetting som leder i skolefritidsordningen

 • Bachelorgrad i spesialpedagogikk
 • Mastergrad i spesialpedagogikk
 • Mastergrad i pedagogikk med studieretning spesialpedagogikk

Tilsetting på vilkår i undervisningsstilling

 • Utdanning i undervisningsfag og/eller yrkesfaglig utdanning, med tilsetting på vilkår om å starte opp eller fullføre nødvendig godkjent lærerutdanning. Fullføring av utdanningen må dokumenteres for at medlemskapet skal opprettholdes.

Tilsetting i undervisningsstilling i voksenopplæringen

 • Fagutdanning som er relevant for stillingen og dokumentert igangsatt studie for å oppnå godkjent lærerutdanning. Fullføring av utdanningen må dokumenteres for at medlemskapet skal opprettholdes.

Tilsetting i undervisningsstilling i fagskolen

 • Fagutdanning som er relevant for stillingen og dokumentert igangsatt studie for å oppnå godkjent lærerutdanning. Fullføring av utdanningen må dokumenteres for at medlemskapet skal opprettholdes.

Tilsetting i undervisningsstilling i kulturskolen

 • Treårig kunstfaglig utdanning og dokumentert igangsatt studie for å oppnå godkjent lærerutdanning. Fullføring av utdanningen må dokumenteres for at medlemskapet skal opprettholdes.

Tilsetting i undervisningsstilling i Steinerskolen

 • Steinerpedagogisk lærerutdanning

Personer med godkjent lærerutdanning og tilsetting i barnehagen innvilges medlemskap etter §3.1.1. Ved tilsetting utenfor barnehagen innvilges barnehagelærere medlemskap etter § 3.1.2.

I tillegg til stilling som barnehagelærer eller pedagogisk leder, er det visse stillinger i barnehagen som er nært knyttet til barnehagelærernes profesjonsfellesskap selv om det stilles andre krav til utdanning enn godkjent barnehagelærerutdanning. Det innvilges medlemskap i Utdanningsforbundet ved kombinasjoner av utdanning og stilling. Disse er definert under. Medlemskapet innvilges for den tiden ansettelsesforholdet varer. Dersom medlemmet endrer stilling, tas medlemskapet opp til vurdering.

Tilsetting i stilling som pedagogisk leder på dispensasjon

 • Bachelorgrad i spesialpedagogikk
 • Mastergrad i spesialpedagogikk
 • Mastergrad i pedagogikk med studieretning spesialpedagogikk4

Tilsetting i stilling som barnehagelærer

 • Bachelorgrad i spesialpedagogikk
 • Mastergrad i spesialpedagogikk
 • Mastergrad i pedagogikk med studieretning spesialpedagogikk

Tilsetting i stilling som spesialpedagog

 • Bachelorgrad i spesialpedagogikk
 • Mastergrad i spesialpedagogikk
 • Mastergrad i pedagogikk med studieretning spesialpedagogikk

Tilsetting i stilling som fagpedagog eller tilsvarende stillingskode som kan defineres som «støttepedagog»

 • Bachelorgrad i spesialpedagogikk
 • Mastergrad i spesialpedagogikk
 • Mastergrad i pedagogikk med studieretning spesialpedagogikk

Tilsetting som styrer eller tilsvarende

 • Bachelorgrad i spesialpedagogikk
 • Mastergrad i spesialpedagogikk
 • Mastergrad i pedagogikk med studieretning spesialpedagogikk

Tilsetting som barnehagelærer i Steinerbarnehage

 • Steinerpedagogisk barnehagelærerutdanning

Medlemskap for personer med godkjent lærerutdanning og tilsetting i universitets- og høgskolesektoren innvilges medlemskap etter § 3.1.1

For tilsetting i undervisnings- og forskningsstillinger på universitet og høgskole kreves det ikke alltid godkjent pedagogisk utdanning. Utdanningsforbundet ønsker strengere krav til pedagogisk utdanning for tilsetting i undervisningsstillinger også i universitets- og høgskolesektoren. Det innvilges derfor kun medlemskap i Utdanningsforbundet ved kombinasjoner av utdanning og stilling som definert under. Medlemskapet innvilges for den tiden ansettelsesforholdet varer. Dersom medlemmet endrer stilling, tas medlemskapet opp til vurdering.

Tilsetting i undervisningsstilling på universitet eller høgskole

 • Mastergrad i spesialpedagogikk
 • Mastergrad i pedagogikk med studieretning spesialpedagogikk
 • Mastergrad i pedagogikk med studieretning pedagogisk-psykologisk rådgivning
 • Mastergrad i pedagogikk med studieretning innrettet direkte mot arbeid i støttesystemet
 • Mastergrad i logopedi

Tilsetting i undervisningsstilling i lærerutdanningen på universitet eller høgskole

 • Mastergrad i spesialpedagogikk
 • Mastergrad i pedagogikk med studieretning spesialpedagogikk
 • Mastergrad i pedagogikk med studieretning pedagogisk-psykologisk rådgivning
 • Mastergrad i pedagogikk med studieretning innrettet direkte mot arbeid i støttesystemet
 • Mastergrad i logopedi
 • Fagutdanning og universitets- eller høgskolepedagogikk

 

Personer med godkjent lærerutdanning og tilsetting i det faglige støttesystemet innvilges medlemskap etter §3.1.2.

I tillegg til de ulike yrkesgruppene ansatt i den enkelte barnehage og skole, er de ansatte i det faglige støttesystemet en viktig del av laget rundt barnehagebarn og elever. Medlemskap for ansatte i det faglige støttesystemet knyttes til den rollen den enkelte har gjennom sin stilling i å gi barn, unge og voksne et kvalitativt godt og etisk forsvarlig opplæringstilbud. Medlemmer i det faglige støttesystemet har en spesialisert kompetanse som styrker den pedagogiske og spesialpedagogiske praksisen og oppfølgingen i barnehagen og skolen. Dette gjelder eksempelvis ansatte i PP-tjenesten, Statped, habiliteringstjenesten, BUP, NAV og oppfølgingstjenesten. Medlemmer i det faglige støttesystemet arbeider på både system- og individnivå, og skal bidra i arbeidet med å realisere samfunnsmandatet for utdanningen. Det innvilges medlemskap i Utdanningsforbundet ved stilling i det faglige støttesystemet som definert over og utdanning som definert under. Medlemskapet innvilges for den tiden ansettelsesforholdet varer. Dersom medlemmet endrer stilling, tas medlemskapet opp til vurdering.

Tilsetting i skole- og barnehagefaglige stillinger i det faglige støttesystemet

 • Bachelorgrad i spesialpedagogikk
 • Mastergrad i spesialpedagogikk
 • Mastergrad i pedagogikk med studieretning spesialpedagogikk
 • Mastergrad i pedagogikk med studieretning pedagogisk-psykologisk rådgivning
 • Mastergrad i pedagogikk med studieretning innrettet direkte mot arbeid i støttesystemet
 • Mastergrad i logopedi

Personer med godkjent lærerutdanning og tilsetting i det administrative støttesystemet innvilges medlemskap etter §3.1.2.

Barnehage- og skolefaglige stillinger i det administrative støttesystemet finnes blant annet på de arbeidsplassene som har beslutningsmyndighet og oppfølgingsansvar i saker som angår utdanningssektoren. Utdanningsforbundet ønsker sterke klubber på arbeidsplasser som påvirker nasjonalt utviklingsarbeid, politiske prioriteringer og administrative føringer i utdanningssektoren. Eksempler på slike arbeidsplasser kan være Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet, Statsforvalteren, kommunale og fylkeskommunale skolekontor eller -etater. Det innvilges medlemskap i Utdanningsforbundet ved kombinasjoner av utdanning og skole-/barnehagefaglige stillinger i det administrative støttesystemet. Medlemskapet innvilges for den tiden ansettelsesforholdet varer. Dersom medlemmet endrer stilling, tas medlemskapet opp til vurdering.

Tilsetting i skole-/barnehagefaglige stillinger i det administrative støttesystemet

 • Bachelorgrad i spesialpedagogikk
 • Mastergrad i spesialpedagogikk
 • Mastergrad i pedagogikk med studieretning spesialpedagogikk
 • Mastergrad i pedagogikk med studieretning pedagogisk-psykologisk rådgivning
 • Mastergrad i pedagogikk med studieretning innrettet direkte mot arbeid i støttesystemet
 • Mastergrad i logopedi

Lærere med utenlandsk utdanning må få denne godkjent av norske myndigheter før de kvalifiserer til tilsetting. Lærerutdanninger fra EU-/EØS-området godkjennes som hovedregel. Når godkjenning foreligger, er kriterier for medlemskap etter §§ 3.1.1. og 3.1.2 oppfylt og medlemskap innvilges. Øvrige lærere med utenlandsk utdanning kan i visse tilfeller innvilges medlemskap for den tiden ansettelsesforholdet varer, eller i påvente av yrkesgodkjenning fra myndighetene.

Tilsetting i undervisningsstilling – med vilkår om godkjenning av utenlandsk utdanning

 • Utenlandsk lærerutdanning fra EU-/EØS-området innvilges medlemskap under påvente av godkjenning. Godkjenning av utdanningen må dokumenteres for at medlemskap skal opprettholdes.

Tilsetting på utenlandske eller internasjonale skoler

 • Utenlandsk lærerutdanning som er aktuell for ansettelsesforholdet

Deltakere på kompletterende lærerutdanning

Medlemskap i Utdanningsforbundet gir tilgang til en rekke medlemsfordeler, blant annet forsikring. Medlemmer som innvilges medlemskap så lenge ansettelsesforholdet varer, eller medlemskap som innvilges under vilkår om pedagogisk utdanning/godkjenning av utenlandsk utdanning, kan på samme måte som personer med permanent medlemskap tegne forsikring gjennom Utdanningsforbundets avtaler. Disse medlemmene har oftere enn medlemmer etter §§ 3.1.1. og 3.1.2 noen måneders opphold mellom stillinger. Dette medfører uforutsigbarhet og usikkerhet med tanke på forsikringsavtaler. Medlemmer etter § 3.1.5 innvilges derfor medlemskap en periode på tre måneder i oppholdsperioden, der de kan opprettholde sine forsikringsavtaler gjennom Utdanningsforbundets medlemsfordeler i påvente av ny stilling som kvalifiserer dem for medlemskap. Disse medlemmene kodes i som «medlem uten arbeid» i medlemsregisteret. De vil dermed kun betale laveste kontingentsats og ikke ha krav på bistand.

Det åpnes for samarbeidsavtaler med andre organisasjoner som har medlemmer innenfor utdanningssektoren, eksempelvis med folkehøgskoleforbundene. Samarbeidsavtaler innebærer fordeler for både Utdanningsforbundet og de samarbeidende organisasjonene. Ved inngåelse og reforhandling av samarbeidsavtaler skal det vurderes hvilke medlemmer som oppfyller kriterier for medlemskap etter vedtektene og disse retningslinjene, og om det er medlemmer som må ha en annen form for tilknytning til Utdanningsforbundet enn direkte, alternativt dobbelt medlemskap.

Last ned retningslinjer til medlemskapsparagrafen