Spørsmål og svar om Oslo-oppgjøret 2024

Lurer du på hva resultatet av lønnsforhandlingene i tariffområdet Oslo kommune betyr for deg? Her er en samling relevante spørsmål og svar. Spørsmål og svar blir oppdatert fortløpende.

Er dette et godt resultat for Utdanningsforbundet? 

Vi mener at resultatet av årets oppgjør er godt for våre medlemmer. Oppgjøret har en ramme på 5,2 prosent som vil gi alle reallønnsvekst når prisstigningen er anslått å bli 4,1 prosent.  Det ble også avsatt en pott til lokale forhandlinger, selv om Unio ikke stilte krav om lokal pott.  

Hva betyr det økonomiske resultatet? 

Årets oppgjør er et hovedtariffoppgjør. Det gis et generelt tillegg på lønnstabellen på 3,7, prosent, med minimum kr. 20.000. Det betyr at de fleste av våre medlemmer får mellom 20 000 – 28 000 kr. I tillegg er det avsatt en pott til lokale forhandlinger på 1,3 prosent. Det betyr at to av tre av våre medlemmer kan få minst ett lønnstrinn ekstra som tilsvarer gjennomsnittlig 11 000 kroner. 

Resultatet har mange ulike tall som ikke er like enkelt å forstå, hvordan kan det forklares at vi har fått økt reallønnsvekst?

Det økonomiske resultatet har mange elementer som må ses i sammenheng. Til sammen har disse elementene en samlet effekt som viser den totale økonomiske rammen.

I denne PDFen ser du disse elementer som i sum viser hva som virker inn på den økonomiske rammen (oppsummert i gul ramme ) og hvordan det slår ut i lønnsvekst for den enkelte som er 4,45 ( grønn ramme)

Det er en stor pott til lokale forhandlinger i årets resultat. Hva er bakgrunnen for det? 

Det nye byrådet la også til grunn at hoveddelen av lønnsmassen skulle fordeles i en lokal pott. Unio krevde ikke lokal pott.  Det var likevel i årets oppgjør ikke mulig å unngå en lokal pott som en del av en forhandlingsløsning. Nå blir det viktig at vi jobber for at den lokale potten fordeles i samsvar med Utdanningsforbundets lønnspolitiske prinsipper. 

Hvordan foregår lokale forhandlinger i Oslo kommune? 

De lokale forhandlingene foregår i de ulike 15 bydelene og i den enkelte etat. For våre medlemmer i barnehagene og bydelsadministrasjonene, foregår de lokale forhandlingene i bydelene. For våre medlemmer i skoleverket vil de lokale forhandlingene skje i Utdanningsetaten.  

Det er foreløpig ikke avsatt tidspunkt for de lokale forhandlingene ennå. Mer informasjon kommer. 

Mer om tariffområdet Oslo kommune 

Lønnsoppgjøret 2024: Alt om oppgjøret   

Se ellers ny lønnskalkultor for alle ansatte her 

Er rammen på 5,2 prosent det samme som lønnstillegg? 

Totalrammen i årets oppgjør er 5,2 prosent for kommunesektoren. Rammen er ikke det samme som lønnstillegg. I rammen inngår også det som heter overheng og glidning. Overheng er, enkelt forklart, lønnsøkning man forhandlet fram ett år, som tas av lønnsbudsjettet (rammen) for året etter. Altså konsekvenser av forrige års tariffoppgjør. 

Lønnsglidning er de lønnstilleggene som i hovedsak kommer av ulike former for lokal lønnsdannelse, for eksempel lønnstillegg gitt ved tilsetting, ansiennitetsopprykk og så videre. 

Se mer om gangen i et lønnsoppgjør her 

Hva er dere spesielt fornøyd med i år? 

Unio Oslo kommune er godt fornøyd med at vi fikk et resultat som sikrer alle våre medlemmer reallønnsvekst. Vi har også i år greid å oppnå et viktig mål, nemlig å snu lavlønnsprofilen som har vedvart over mange år i Oslo kommune. Vi kan dermed fastslå at våre medlemmer er tydeligere prioritert enn vi har sett i de siste tariffoppgjørene. 

Er det noe dere ikke er så fornøyde med i årets oppgjør? 

Unio greide ikke å få særskilte målrettede lønnstiltak for våre medlemmer (justeringspott). I stedet fikk vi endret profil på lønnstabellen som traff våre grupper bedre enn tidligere, så trenden på lavtlønnsprofil er snudd. 

I tillegg er vi, som nevnt, ikke tilfredse med at det ble avsatt så mye av lønnsmassen til en lokal pott.  

Ble det noen endringer i andre deler av avtaleverket? 

Dette er et hovedtariffoppgjør og da forhandles det også på hele overenskomsten (avtaleverket) i Oslo kommune. For Unio har bestemmelsen om kompetanse, læring og utvikling vært viktig i mange år. Der har Unio har også forbedret kompetansebestemmelsen som styrker muligheten for å se kompetanseutvikling i sammenheng med lønnsutvikling. Mulighetene for permisjon med lønn ved etter- og videreutdanning er også styrket. 

Er det noe dere vil fremheve i årets oppgjør? 

Det har vært svært krevende forhandlinger som har vært preget av mange angrep på sentrale bestemmelser for fagforeningene, blant annet har særbestemmelsene til Utdanningsforbundet vært under press. Det har vært særdeles nyttig å stå sammen med andre hovedsammenslutninger for å avverge angrepene på avtaleverket. Dette oppgjøret viser spesielt hvor nyttig det har vært å stå sammen på arbeidstakersiden. 

Er resultatet i Oslo kommune minst på nivå med resultatet i privat sektor? 

Oppgjøret i Oslo kommune gir en ramme på 5,2 prosent. Det er samme prosentpoeng som i industrien. Hva som blir det endelige resultatet i privat sektor samlet sett, er avhengig av lønnsomheten i industrien og størrelsen på tilleggene som forhandles fram lokalt. 

Fra hvilken dato blir tilleggene gitt? 

De sentrale lønnstillegg på lønnstabell blir gitt fra 1. mai 2024. De lokale tilleggene gis fra 1.juli 2024.  

Er resultatet i Oslo det samme som i KS? 

Det er to ganske forskjellige lønnssystemer i KS og i Oslo kommune. Derfor er det ikke mulig å sammenligne lønnen i de to tariffområdene fullt ut. Rammen for lønnsoppgjøret på 5,2 prosent, er den samme i KS og i Oslo. 
I KS er lønnstilleggene ulikt fordelt på stillinger og antall års ansiennitet, med forskjellige kronetillegg. I Oslo får alle like stor prosentøkning eller 20 000 kroner frem til og med lønnstrinn 30. 

For “Lektor med opprykk” gir dette seg utslag i at de med kort ansiennitet får noe høyere tillegg enn i KS, mens de med 16 års ansiennitet eller mer får noe mindre. 

Blir det uravstemning i 2024? 

Ja, det blir uravstemning i år. Mer informasjon kommer.