Valgkomiteens første kandidatliste klar

Seks personer ønsker foreløpig å bli ny leder i Utdanningsforbundet. Her er navnene deres samt hvem som ellers ønsker å få plass i Utdanningsforbundets ledelse og andre sentrale verv.

Dagens ledelse, med Steffen Handal som leder og Terje Skyvulstad og Hege Valås som nestledere, stiller ikke til gjenvalg. Alle tre har valgt å avslutte vervene når denne perioden avsluttes.

Forslag til leder

På Utdanningsforbundets landsmøte i november skal det velges leder, nestledere, sentralstyre, representantskap og kontrollkomite. Det er spilt inn seks forslag til ledervervet. Disse er:

  • Simon Malkenes, Trøndelag
  • Thom Jambak, Akershus
  • Terje Vilno, Oslo
  • Thomas Nordgård, Troms
  • Bjørg Melbø Ratvik, Oslo
  • Geir Røsvoll, Trøndelag

Mer informasjon om de foreslåtte leser du her

Alle de foreslåtte kandidater er nå blitt forespurt om de ønsker å stille. De som har bekreftet sitt kandidatur, står på listene som sendes ut til fylkeslagene i dag(15.08.). Fylkesstyrene skal så gi sine nominasjoner til valgkomiteen innen 15. september.

– Nå vil valgkomiteen avvente nominasjonene fra fylkesstyrene, men vi har fortsatt mulighet til å arbeide med nye aktuelle kandidater, sier valgkomiteens leder Ottar Stordal.

– Vi kommer med vår endelige innstilling mandag 9. oktober, og så blir det opp til delegatene på landsmøtet å gjøre valgene, sier han.

Her finner du oversikten over de 18 kandidatene som er spilt inn til verv som nestleder.

Det er fremmet mange forslag på kandidater til de øvrige plassene i sentralstyret.
Av dagens sentralstyremedlemmer er det 7 som stiller til gjenvalg.

Kandidater til sentralstyret

Sentralstyret er organisasjonens øverste utøvende myndighet, og leder den politiske virksomheten i organisasjonen i landsmøteperioden. Sentralstyret skal ha 13 representanter – deriblant leder og en eller to nestledere. I tillegg velges tre møtende vararepresentanter og 5 ikke-møtende vararepresentanter.

Her er listen over alle disse kandidatene, samt kandidatene til varaplass i sentralstyret, med informasjon om nåværende og tidligere verv.

Det er fortsatt mulig for fylkesstyrene å nominere nye kandidater til verv, men disse må da ha bekreftet at de ønsker å stille, hvis de skal inn i nominasjonslistene fra fylkesstyrene.

Representantskapet

Representantskapet behandler årsmelding og årsregnskap fra sentralstyret, saker som gjelder fordeling av midler og saker av overordnet og prinsipiell betydning. Representantskapet møtes minst to ganger i året, og består av sentralstyret, fylkesledere og øvrige representanter som skal velges på landsmøtet. Sammensettingen av representantskapet skal vedtas på landsmøtet.

De foreløpige kandidatene til representantskapet

Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen skal påse at sentralstyret og fondsstyret forvalter Utdanningsforbundets midler i samsvar med vedtekter og landsmøtevedtak. Kontrollkomiteen består av fem medlemmer og fem varamedlemmer.

Foreløpige kandidater til kontrollkomiteen