Pride - feiring og kamp

Gjennom mange år har Pride-markeringen vært en viktig, positiv og festfylt markering av mangfold og inkludering. Det har vært, og er, svært viktig for mange enkeltmennesker, og det er viktig for oss alle som fellesskap og som samfunn. Et inkluderende samfunn er bedre for alle, og burde være selvsagt for alle som mener alvor med likeverd.

Skolens og barnehagens mandat i dette er klokkeklart: vi skal aktivt bidra til inkludering og likeverd, og vi skal aktivt motarbeide alle former for diskriminering. Med andre ord er verdigrunnlaget skoler og barnehager står på, helt i tråd med noen viktige verdier Pride løfter fram som samhold, solidaritet, respekt og toleranse og alles rettighet til fritt å leve sin egen identitet. Det har gjort skoler og barnehager til svært viktige arenaer i det daglige inkluderingsarbeidet, og Pride har vært en anledning til samtaler om og feiring av mangfold.

I år er Pride spesielt. 25. juni er ettårsmarkeringen for den grusomme terroren i Oslo, terror som var direkte rettet mot det skeive miljøet. Det var terror drevet fram av ekstremister som mener alle ikke er like mye verdt, ekstremister som direkte motarbeider de verdiene samfunnet vårt er bygget på, verdier skolene og barnehagene driver etter. Jeg mener vi må snakke om dette og vi må også snakke om holdningene som lå bak terroristens handlinger. Og vi må erkjenne at terroren har skapt utrygghet for mange mennesker. Erkjenne utryggheten for å kunne motvirke den og bidra til trygghet – trygghet og styrke nettopp gjennom inkludering og samhold, et samhold som også skal kjennes i barnehagene og skolene.

Det hviler mørke skyer bak regnbuen i år. Men også i år skal vi feire. Også i år skal vi kjempe videre for inkludering solidaritet og respekt. Også i år skal mangfoldet være en fest. Også i år skal det å elske, og å få elske hvem man vil, være vakkert. Også i år skal skoler og barnehager være arenaer for inkludering og likeverd.

Sitert

Avbildet: Steffen Handal
Steffen Handal

leder av Utdanningsforbundet